Czy w jednym zakładzie pracy można stosować równocześnie dwa mechanizmy dofinansowania - część pracowników objąć przestojem ekonomicznym, a część obniżonym wymiarem czasu pracy? Na pytanie naszego czytelnika odpowiada ekspert.

Nie ma przeszkód do zastosowania takiego rozwiązania, gdyż to od przedsiębiorcy zależy, jak dopasuje do swoich potrzeb proponowane mechanizmy. Tak więc ma możliwość skorzystania równocześnie z dostępnych instrumentów pod warunkiem, że każdym obejmie oddzielną grupę pracowników.

Co istotne, o dofinansowanie z FGŚP z uwagi na przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy można zawnioskować w jednym dokumencie. W takim przypadku we wniosku należy wykazać liczbę/ dane pracowników objętych przestojem ekonomicznym i liczbę/dane pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy.

Także porozumienie podpisywane między pracodawcą a związkami zawodowymi (lub przedstawicielami pracowników) powinno wtedy przewidywać warunki wprowadzenia obu instrumentów. Co więcej, jeżeli pracodawca w jednym miesiącu chciałby objąć pracowników danego działu przestojem, a w kolejnym tych samych pracowników obniżonym wymiarem czasu pracy, to rozwiązanie wydaje się również dopuszczalne. Konieczne byłoby jednak złożenie dwóch oddzielnych wniosków.

Agata Kałwińska, prawnik, kancelaria MDDP Olkiewicz i Wspólnicy