Jak należy liczyć wynagrodzenie chorobowe/urlopowe pracownika, który był wcześniej objęty przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy? Na pytanie naszego czytelnika odpowiada ekspert.

Zasady wyliczania wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie ws. szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego. Będzie ono miało zastosowanie również w przypadku pracowników objętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy na podstawie art. 15g specustawy o COVID-19, a także wtedy, w gdy urlop wypoczynkowy zostanie im udzielony po zakończeniu przestoju albo obniżonego wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że bazą do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego będzie miesięczne uposażenie pracownika za miesiąc, w którym udzielono mu urlopu (par. 7 rozporządzenia).

W przypadku zmiennych składników wynagrodzenia zastosowanie znajdą reguły określone w par. 8 rozporządzenia. I tak, jeśli zmienne składniki przysługują za okres nie dłuższy niż miesiąc, wlicza się je do wynagrodzenia za czas urlopu w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (gdy zaczął się on np. lipcu, to w podstawie wymiaru wynagrodzenia należy uwzględnić zmienne składniki wynagrodzenia wypłacone w czerwcu, maju i kwietniu).

Jeśli z uwagi na wystąpienie epidemii COVID-19 nastąpiły znaczne wahania w wysokości tych zmiennych składników, okres ten można wydłużyć do 12 miesięcy, co wynika z par. 8 ust. 2 rozporządzenia. Z kolei wymiar wynagrodzenia chorobowego określa się na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z nim podstawę do wyliczenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przepis ten będzie miał również zastosowanie do pracowników objętych obniżonym czasem pracy, jak i przestojem (okres przestoju nie jest traktowany jak nieobecność w pracy, lecz jak okres przepracowany).

Tak więc obniżone przez przestój albo niższy wymiar czasu pracy wynagrodzenie będzie miało wpływ na wysokość wynagrodzeń/zasiłków chorobowych wypłacanych po powrocie do normalnego trybu pracy. Za czas niezawinionego przez pracownika przestoju otrzymuje on wynagrodzenie, od którego nalicza się składki na ubezpieczenia społeczne. Mimo że przysługujące za przestój ekonomiczny wynagrodzenie będzie niższe od wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymywałby za faktycznie świadczoną pracę, w przypadku wypłaty wynagrodzenia chorobowego nie podlega ono uzupełnieniu w trybie art. 38 ustawy zasiłkowej.

Wiktoria Cieślikowska, radca prawny, starszy prawnik, kancelaria MDDP Olkiewicz i Wspólnicy