Czy można łączyć ze sobą programy pomocowe tarczy antykryzysowej, np. zwolnienie ze składek ZUS z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowniczych? Na pytanie czytelnika odpowiada ekspert.

Ustawa nie zabrania łączenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (z którymi łączy się dofinansowanie do wynagrodzeń) ze zwolnieniem z obowiązku opłacenia składek ZUS. Artykuł 15g ust. 18 specustawy o COVID-19 stanowi co prawda, że: „Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy”. Niemniej w tym przepisie chodzi o dofinansowanie z tego samego tytułu. Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne to inny rodzaj pomocy.

Jednakże przedsiębiorca, który jednocześnie korzysta ze zwolnień ze składek ZUS oraz z dofinansowania ze środków FGŚP, z funduszu tego nie otrzyma dofinansowania do składek na ubezpieczenia społeczne. Otrzymane dofinansowanie do wynagrodzenia zostanie zmniejszone o składki należne od pracownika, ponieważ w tej sytuacji nie wystąpi obowiązek odprowadzania ich do ZUS.

Adrian Prusik, radca prawny, Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy