Pracuję w kawiarni, która w połowie marca zaprzestała działalności. Mój dochód do 13 marca 2020 r. wyniósł 700 zł. Czy mam prawo do świadczenia postojowego? Czy jego wysokość dla zleceniobiorców zależy od wysokości wynagrodzenia. Na pytanie czytelnika odpowiada ekspert.

Tak, w tej sytuacji możliwa jest wypłata świadczenia postojowego na podstawie wniosku złożonego już w kwietniu. Zgodnie z art. 15zr ust. 2 specustawy o COVID-19 w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (a więc mniej niż 1300 zł), świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. Jak widać, w przepisie tym jest mowa o kilku umowach cywilnoprawnych, a nie jednej umowie. Ustawa nie przewiduje więc sytuacji, gdy przychód z jednej umowy będzie niższy niż 1300 zł w miesiącu poprzedzającym wniosek. Moim zdaniem w takim przypadku świadczenie postojowe powinno zostać wypłacone w standardowej wysokości, tj. 2080 zł.