Tak, w tej sytuacji możliwa jest wypłata świadczenia postojowego na podstawie wniosku złożonego już w kwietniu. Zgodnie z art. 15zr ust. 2 specustawy o COVID-19 w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. (a więc mniej niż 1300 zł), świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych. Jak widać, w przepisie tym jest mowa o kilku umowach cywilnoprawnych, a nie jednej umowie. Ustawa nie przewiduje więc sytuacji, gdy przychód z jednej umowy będzie niższy niż 1300 zł w miesiącu poprzedzającym wniosek. Moim zdaniem w takim przypadku świadczenie postojowe powinno zostać wypłacone w standardowej wysokości, tj. 2080 zł.