W związku z obecną sytuacją chcę w firmie wprowadzić zmiany związane z czasem pracy. Czy mogę to zrobić bez uzgodnienia z przedstawicielami pracowników? - pyta czytelnik. Odpowiada ekspert.

Aby wprowadzić równoważny system czasu pracy, skrócić odpoczynki dobowe i tygodniowe czy zawiesić stosowanie niektórych przepisów prawa pracy, pracodawca musi co do zasady zawrzeć stosowne porozumienie z organizacjami związkowymi lub – w przypadku ich braku – z przedstawicielami pracowników. Zgodnie z ogólnymi regułami pracodawca, u którego wyłoniono przedstawicielstwo pracowników, powinien dokonać ich ponownego wyboru tego ciała, jeżeli ma ono decydować o kwestiach, do których nie zostało uprzednio wybrane. Na potrzeby rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej reguła ta nie ma jednak zastosowania.

Zgodnie ze specustawą o koronawirusie w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19 (w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej) pracodawca może zawrzeć porozumienie z przedstawicielami pracowników wybranymi uprzednio do innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy. Tak więc może zawrzeć porozumienie z przedstawicielami pracowników wybranymi np. do spraw związanych z wdrożeniem pracowniczych programów emerytalnych czy zarządzaniem funduszem socjalnym, a nawet wyborem instytucji finansowej zarządzającej pracowniczymi planami kapitałowymi. Należy tu zaznaczyć, że przepisy dotyczące PPK nie są klasycznym przykładem przepisów prawa pracy, jednak nadzwyczajne okoliczności, z którymi mamy dziś do czynienia przemawiają za przyjęciem takiego rozwiązania (zwłaszcza, że przedstawiciele wybrani do celów PPK są w szczególności przedstawicielami pracowników).

Pracodawcy, u których przedstawiciele pracowników nie zostali uprzednio wybrani, powinni niezwłocznie przeprowadzić wybory. Muszą się one odbyć jak najszybciej oraz w najprostszej i najbardziej dogodnej formie (np. online) – nie ma w tym zakresie szczególnych wymogów określonych w przepisach.,

Robert Stępień, radca prawny, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter
Michał Bodziony z kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter