Samorządy będą mogły z dotacji uzyskanej w programie „Opieka wytchnieniowa” pokryć koszty zakupu środków ochrony osobistej dla osób wykonujących w jego ramach usługi.
Taką zmianę wprowadziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w jego tegorocznej edycji. Pozwala on gminom i powiatom otrzymać dofinansowanie do realizacji opieki wytchnieniowej w sytuacji, gdy opiekun niepełnosprawnego dziecka lub osoby dorosłej nie może czasowo (z różnych powodów) zajmować się podopiecznym lub chciałby odpocząć.
W zależności od tego, czy potrzebuje wytchnienia przez kilka godzin dziennie, czy niemożność sprawowania opieki miałaby trwać dłużej, usługi mogą być świadczone w miejscu zamieszkania lub odpowiedniej placówce. Samorząd może pokryć z dotacji m.in. koszty wynagrodzeń osób wykonujących opiekę wytchnieniową, opłaty za media czy zakup i przygotowanie wyżywienia. Teraz z uwagi na panującą epidemię koronawirusa resort zdecydował się rozszerzyć katalog o możliwość pokrycia kosztów zakupu środków ochrony osobistej, np. maseczek i rękawiczek, dla osób zajmujących się niepełnosprawnym podopiecznym.
Podobna zmiana została wprowadzona również do drugiego programu MRPiPS, a mianowicie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Wprawdzie jest to jedno z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, ale wiele z nich z uwagi na ograniczenia finansowe nie jest w stanie realizować go w wystarczającym zakresie. Program pozwala więc uzyskać gminom dofinansowanie – do wysokości 50 proc. kosztów realizacji usług, a zmiana jego reguł zakłada, że z tych pieniędzy będzie można kupić środki ochrony osobistej dla opiekunek. To zresztą nie jest jedyna modyfikacja, którą obejmuje ten program. Resort postanowił bowiem zrezygnować z dwóch warunków, które miała spełnić gmina chcąca uzyskać pieniądze. Pierwotnie zapisy programu zakładały, że przyznanie dotacji będzie uzależnione od zobowiązania się przez samorząd, że zwiększy liczbę godzin usług opiekuńczych w br. w porównaniu do 2019 r. oraz że przeznaczy w tym roku środki własne na ten cel w wysokości nie niższej niż w ubiegłym roku. Teraz te dwa wymogi zostały zniesione.
Na programy „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” MRPiPS zaplanowało w 2020 r. odpowiednio 80 mln zł oraz 40 mln zł. ©℗