ZUS będzie mógł odstąpić od pobrania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Takie rozwiązanie przewiduje tarcza antykryzysowa 2.0, czyli ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), która weszła w życie 18 kwietnia.
Wprowadza ona nowe narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców. Oprócz zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego czy rezygnacji z pobierania opłaty prolongacyjnej przy uldze w opłacaniu należności do ZUS pojawiła się kolejna opcja. Chodzi o możliwość ubiegania się o to, aby organ rentowy odstąpił od pobierania odsetek za zwłokę od składek.
Z rozwiązania mogą skorzystać płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma przy tym znaczenia, od kiedy prowadzą swoją firmę (inaczej niż przy zwolnieniu ze składek i postojowym) ani też wielkość przedsiębiorstwa.
Ulga dotyczy jednak wyłącznie odsetek za zwłokę w opłaceniu należności do ZUS za okres od stycznia 2020 r. Odstąpienie od ich pobierania jest możliwe w sytuacji, gdy składki zostały opłacone po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki. Przepisy nie nakładają żadnych ograniczeń co do wysokości tych odsetek.
Aby skorzystać z tego rozwiązania, trzeba będzie opłacić należność główną i złożyć wniosek o odstąpienie od pobrania odsetek. Może on zostać złożony do ZUS w terminie obowiązywania stanu epidemii (lub stanu zagrożenia epidemicznego), ewentualnie w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Wniosek można przekazać drogą elektroniczną przez PUE ZUS, wysłać go pocztą lub złożyć osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty. Jeżeli płatnik nie zgodzi się z rozstrzygnięciem organu, może złożyć wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ma na to siedem dni od dnia, w którym otrzyma odpowiedź na wniosek.
ZUS informuje, że skorzystanie z ulgi nie wyklucza ubiegania się o inne formy wsparcia w ramach tarczy.