Wymiar czasu pracy to element zezwoleń i oświadczeń niezbędnych obcokrajowcom do wykonywania pracy. Zmienić ich szybko się nie da. Czy może to blokować uzyskanie dotacji od państwa?
Zgodnie z art. 15g ust. 8 specustawy o COVID-19 przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20 proc., nie więcej niż do pół etatu, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W praktyce firm powstał jednak problem, czy powyższy przepis można stosować wobec zatrudnianych przez nie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiar etatu mają oni bowiem wpisany w dokumentach urzędowych.

Brak mechanizmu

‒ Jeżeli pracodawca zatrudnia takich pracowników na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenia na pracę czy zezwolenia na pracę i pobyt, to bez zmiany tych dokumentów legalizujących nie ma możliwości legalnego obniżenia etatu tym osobom, w tym również na podstawie zapisów tarczy antykryzysowej – uważa Katarzyna Gospodarowicz, radca prawny, partner w Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. (SDZLEGAL SCHIND HELM). Ekspertka powołuje się przy tym na przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: u.p.z.i.). A te stanowią, że nielegalne jest powierzenie pracy „na innych warunkach” niż wskazane w zezwoleniu na pracę, o ile w grę nie wchodzi jeden z wyjątków zawartych w art. 88f ust. 1a–1c u.p.z.i. ‒ Na możliwość obniżenia etatu wskazuje wprawdzie art. 88f ust. 1c u.p.z.i., ale odnosi się to wyłącznie do obniżenia, o którym mowa w ustawie z 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (dalej: ustawa z 2013 r.). Natomiast obecnie pracodawcy obniżają etat na podstawie art. 15g specustawy o COVID-19, która choć odsyła do ustawy z 2013 r., to jednak w innym zakresie. Zatem w mojej ocenie ww. wyjątek nie ma zastosowania – wskazuje Katarzyna Gospodarowicz.