Z powodu epidemii koronawirusa resort rodziny postanowił wydłużyć terminy przekazywania przez samorządy statystyk dotyczących świadczeń rodzinnych, pomocy finansowej z Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz programu 500+.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zdecydowało się na taki krok z uwagi na liczne sygnały napływające z gmin oraz urzędów wojewódzkich, wskazujące na zagrożenie, a niekiedy wręcz brak możliwości terminowego przekazywania sprawozdań z realizacji poszczególnych form wsparcia rodzin wychowujących dzieci. Wynika to głównie z tego, że duża część pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz innych jednostek odpowiadających za obsługę świadczeń jest nieobecna w pracy, bo korzysta z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przysługującego po zamknięciu przedszkoli i szkół z uwagi na epidemię. Dlatego ministerstwo uwzględniło te nadzwyczajne okoliczności i skierowało do samorządów pismo wskazujące nowe terminy przekazywania sprawozdań rzeczowo-finansowych.
Co do zasady jest tak, że statystyki z zakresu świadczenia wychowawczego są sporządzane w ujęciu miesięcznym. I tak zgodnie z wytycznymi MRPiPS, gminy będą miały czas na przekazanie do urzędów wojewódzkich danych za marzec do 27 kwietnia, a za kwiecień do 15 maja. Z kolei wojewodowie, którzy poza sprawozdaniem zbiorczym dla resortu, zawierającym statystyki ze wszystkich gmin, są zobowiązani również do przesyłania informacji odnoszących się do prowadzonych spraw o 500+, gdzie mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, będą mogli to zrobić w terminie do 8 i 25 maja – za odpowiednio marzec i kwiecień br. Nieco inaczej wygląda sprawozdawczość powiatów dotycząca dodatku wychowawczego, która jest odpowiednikiem świadczenia 500+ dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W tym przypadku zbierane są statystyki kwartalne, a wyznaczony dla powiatów termin na ich wysłanie za okres styczeń–marzec 2020 r. upłynie 30 kwietnia. Natomiast dla wojewodów minie on 20 maja.
Sprawozdania kwartalne są składane też w zakresie świadczeń rodzinnych, z FA oraz zasiłku dla opiekuna. Jak informuje MRPiPS dane za pierwszy kwartał powinny być przesłane przez gminy do wojewodów nie później niż do 30 kwietnia. Ci ostatni zaś mają czas na przekazanie ich zbiorczej wersji do 20 maja.