Jeśli pracodawca skorzysta z ulgi w formie odroczenia terminu płatności składek do ZUS lub zaliczek podatkowych, nie będzie to traktowane jak nieterminowe poniesienie kosztów płacy.
Tak wynika z komunikatu przedstawionego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Co do zasady jest tak, że pracodawca nie może otrzymywać dofinansowań do wynagrodzeń, jeśli miesięczne koszty płacy, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki podatkowe zostały poniesione z uchybieniem terminów wskazanych w odrębnych przepisach, przekraczającym 14 dni. Taki wymóg jest zawarty w art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Jednocześnie z powodu epidemii koronawirusa wielu pracodawców występuje do ZUS o ulgę w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Firmy mogą też do końca maja wpłacić zaliczki na podatek dochodowy, jeśli ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
Fundusz wyjaśnia, że zawarcie umowy z ZUS o odroczenie terminu płatności lub przesunięcie go z mocy prawa (w przypadku fiskusa) wyznacza pracodawcy nowy termin płatności danej należności i tak też będzie traktowane. Dlatego PFRON uznaje, że jeśli pracodawca dotrzyma nowych dat płatności – z ewentualnym opóźnieniem wynoszącym nie więcej niż 14 dni – to warunek terminowego poniesienia kosztów płacy będzie dotrzymany. Analogicznie będzie w sytuacji rozłożenia należności na raty. Z kolei w sytuacji, gdy pracodawca skorzysta z instrumentu wsparcia tarczy antykryzysowej w postaci zwolnienia z opłacenia składek, to we wniosku o dopłaty do pensji powinien wykazywać koszty płacy, bez uwzględniania należności do ZUS.
Ponadto PFRON tłumaczy, jak przepisy przewidujące przedłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, które wygasły lub wkrótce staną się nieaktualne, powinny być stosowane przez pracodawców, gdy występują o subsydia płacowe na posiadaczy tych dokumentów. W związku z tym, że warunkiem automatycznego przedłużenia okresu ważności orzeczeń, które straciły ją między 9 grudnia 2019 r. a 7 marca br., było złożenie w tym czasie wniosku o wydanie nowego, pracodawca powinien uzyskać od podwładnego informacje w postaci dokumentu potwierdzającego, że złożył wniosek, oraz sprawdzić, czy nastąpiło to we wspomnianym okresie (nie jest to wymagane w sytuacji, gdy orzeczenie straciło aktualność po 8 marca).
Natomiast osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą i ubiegają się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne, powinny przesłać do PFRON pocztą tradycyjną lub elektroniczną skan złożonego nowego wniosku wraz z potwierdzeniem jego wpływu (wymóg ten dotyczy tylko orzeczeń, które wygasły od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca br.).