Pracodawcy ubiegający się o dopłaty do pensji pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi przy wyliczaniu kosztów płacy muszą uwzględniać należność odprowadzaną na Fundusz Solidarnościowy (FS).
Wynika to z nowego brzmienia definicji kosztów płacy, zawartej w art. 2a ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426). Została ona zmieniona na mocy ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 568).
Co do zasady jest tak, że miesięczna kwota dopłaty do pensji nie może przekroczyć 75 proc. faktycznie poniesionych kosztów płacy. Co się do nich zalicza, określa zaś wspomniany art. 2a ust. 4 ustawy, który jeszcze do niedawna wskazywał, że jest to wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Problem w tym, że od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy odprowadzają też należność na FS, która stanowi część składki na FP (w br. jest to jej 0,45 proc.), ale nie spowodowało to zmiany w definicji określonej w art. 2a ust. 4. W efekcie firmy, składając do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dokumenty potrzebne do uzyskiwania dofinansowań, nie mogły w kosztach płacy wykazywać kwoty trafiającej na FS. Mimo że pracodawcy od samego początku wskazywali na potrzebę zmiany przepisów, to zostały one zmodyfikowane dopiero po 15 miesiącach. W konsekwencji obecnie obowiązująca definicja kosztów płacy zawiera już składkę na FS. Jednocześnie przepis przejściowy zawarty w art. 94 ustawy z 31 marca br. przewiduje, że nowa definicja kosztów płacy stosuje się do jej składników, zaczynając od stycznia 2019 r. Przy czym w przypadku, gdy kwota składki na FS nie była uwzględniona we wnioskach o dopłaty do pensji składanych przed zmianą przepisów, czyli za okresy od stycznia ubiegłego roku, albo była uwzględniona, ale nie została opłacona terminowo lub w całości, to nie stanowi to podstawy do zwrotu bądź odmowy wypłaty dofinansowania.
– W praktyce oznacza to, że firmy nie muszą teraz robić korekt druków, które w ostatnich miesiącach były wysyłane do PFRON – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Natomiast inaczej wygląda sytuacja przy ubieganiu się o bieżące dofinansowania do wynagrodzeń, od marca br. począwszy (na składanie wniosków jest czas do 25 kwietnia). Tutaj pracodawcy muszą pamiętać o wykazaniu w kosztach płacy składki na FS, a nieterminowość ich opłacania może grozić koniecznością zwrotu dopłat.
– Przedsiębiorcy powinni też zwrócić uwagę, że dalej poza definicją kosztów płacy znajduje się należność odprowadzana na pracownicze plany kapitałowe. W tym przypadku nic się nie zmieniło – podkreśla Edyta Sieradzka.
WażnePracodawcy, zatrudniający kobiety, które skończyły 55 lat, oraz mężczyzn powyżej 60. roku życia, są zwolnieni z odprowadzania za nich składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy