Osoby, które nie mogą korzystać z zajęć w środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej, będą mogły otrzymać pomoc finansową przez okres trzech miesięcy.
Takie wsparcie przewiduje uruchomiony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Jednym z jego elementów jest specjalne świadczenie dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób mających powyżej 16 lat i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli placówka, która zapewniała im opiekę, została zamknięta z powodu epidemii koronawirusa. Świadczenie będzie wynosić 500 zł miesięcznie i będzie się należeć za okres od 9 marca do 4 września br., przy czym jego otrzymywanie zostało ograniczone do trzech miesięcy.
Wsparcie jest skierowane do osób będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pobytu oraz podopiecznych placówek rehabilitacyjnych, których działalność jest finansowana z pieniędzy PFRON (w ramach zadań zlecanych organizacjom pozarządowych). Ponadto 500 zł będą mogli otrzymać pełnoletni wychowankowie (od 18. do 25. roku życia) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz osoby korzystające z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Co istotne, świadczenie nie zostanie przyznane za miesiąc, w którym został wypłacony dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wprowadzony na podstawie specustawy z 2 marca 2020 r. Ten warunek może więc ograniczyć liczbę osób uprawnionych, bo na mocy nowelizacji wspomnianej ustawy możliwość uzyskania dodatkowego zasiłku została rozszerzona dla m.in. rodziców dorosłych osób niepełnosprawnych.
Wnioski o przyznanie pomocy finansowej będzie można składać od 10 kwietnia, a ich przyjmowaniem i wydawaniem decyzji będą zajmować się powiaty. Formularz będzie można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub elektronicznie. Z uwagi na to, że wiele instytucji samorządowych w czasie epidemii nie prowadzi bezpośredniej obsługi interesantów, o świadczenie najlepiej wnioskować przez internet. Należy to zrobić za pośrednictwem portalu System Obsługi Wsparcia (SOW). Nie trzeba do tego posiadać profilu zaufanego czy podpisu elektronicznego, wystarczy tylko na nim założyć konto i wypełnić umieszczony tam wniosek.