Ustawa COVID-19 wprowadza ułatwienia dotyczące legalizacji pobytu oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Kwestię tę wyjaśnia wyjaśnia ekspertka z Kancelarii Prawnej Gessel.

Pobyt cudzoziemca na terytorium RP

Co najistotniejsze dla cudzoziemców, jak również pracodawców zatrudniających cudzoziemców, w większości przypadków normowanych ustawą z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach, przedłużeniu uległ termin do złożenia wniosków do właściwych organów w sprawie zalegalizowania pobytu cudzoziemca na terenie RP. W szczególności dotyczy to zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, przedłużenia wizy Schengen i wizy krajowej oraz przedłużenia pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Wspomniane przedłużenie terminu następuje w przypadku, gdy ostatni dzień terminu do złożenia ww wniosku wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego (od 12 marca do 20 marca b.r.) lub stanu epidemii (od 21 marca b.r.), ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem COVID-19. Termin ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Pobyt cudzoziemca w okresie biegu przedłużonego terminu, uważa się za legalny, jeżeli w przedłużonym terminie zostanie złożony wniosek o legalizację pobytu.

Analogiczne wydłużenie terminu następuje, jeżeli upływ okresu ważności wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy następuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W takim przypadku nie wydaje ani nie wymienia się karty pobytu, w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.

Zezwolenie na pracę

Podobne rozwiązania legislacyjne zostały przewidziane w przypadku zezwoleń na pracę. Termin ważności zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, jeżeli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przypada ostatni dzień ważności pozwolenia na pracę wymienionego w art. 88 ust 1 pkt 1-5 i ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W powyższych przypadkach wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę składa się nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż w ostatnim dniu przedłużonego terminu.

Oświadczenie o powierzeniu

Jeżeli ostatni dzień, wpisanego do ewidencji oświadczeń, okresu pracy wykonywanej na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę. Ten dodatkowy okres wykonywania pracy nie wlicza się do okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu.

Agnieszka Nowacka
starszy prawnik, radca prawny w Kancelarii Prawnej GESSEL