Podstawę wymiaru składek członka zarządu spółki stanowią zarówno wynagrodzenie stałe, jak i zmienne, wynikające z umowy o świadczenie usług.
Spółka z o.o. zawarła z członkiem zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. Jego pensja składała się z miesięcznej części stałej oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Pierwsza część była płacona w ciągu 14 dni od doręczenia jej rachunku, druga uzależniona była od realizacji założonych celów i odpowiadała procentowej części wynagrodzenia za poprzedni rok obrotowy.
Spółka twierdziła, że od drugiej części nie należą się składki na ubezpieczenia społeczne. Argumentowała to tym, że w odróżnieniu od wynagrodzenia stałego wynikającego z umowy o świadczenie usług zarządzania wynagrodzenie zmienne jest ustalane w oparciu o uchwałę zgromadzenia wspólników. Ponadto jego wysokość jest uzależniona od osiągnięcia przez prezesa celów i ustalana jest procentowo, a nie kwotowo jak w umowie o świadczenie usług.
Reklama
ZUS nie zgodził się z tym stanowiskiem. Stwierdził, że punktem wyjścia do ustalenia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym jest posiadanie jednego z tytułów wymienionych w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.). Jeżeli dana osoba ma tytuł do ubezpieczeń społecznych, powstaje wówczas obowiązek opłacania składek. Tym samym prezes, niemający innego tytułu ubezpieczeniowego, podlega nim z tytułu umowy o świadczenie usług zarządzania, gdyż stanowi ona tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji podstawę wymiaru składek dla zarządzającego członka zarządu spółki stanowią zarówno wynagrodzenie stałe, jak i zmienne, gdyż oba wynikają z umowy o świadczenie usług zarządzania. Nie ma znaczenia, że wysokość procentowa wynagrodzenia zmiennego została uregulowana uchwałą zgromadzenia wspólników spółki, skoro wynagrodzenie zmienne zarządzającego jest przychodem wynikającym z tytułu do ubezpieczeń społecznych.
Interpretacja ZUS DI/200000/43/143/ 2020 z 12 marca 2020 r.