Pracodawca może sfinansować z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) wydatki na środki ochrony osobistej, w tym maseczki i płyny do dezynfekcji dla pracowników.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Biuro Pełnomocnika Rządu Ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja wskazuje, że pracownicy z dysfunkcjami zdrowotnymi są szczególnie narażeni na ryzyko powikłań w przypadku zarażenia koronawirusem z uwagi na posiadane schorzenia, często sprzężone. To wymaga od pracodawców podejmowania nadzwyczajnych starań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym.
Co więcej, z nowych obostrzeń wprowadzonych przez rząd w czasie stanu epidemii wynika, że pracodawcy mają obowiązek zapewnić podwładnym rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Dlatego OBPON.org zapytał BON, czy przedsiębiorstwa mogą z pieniędzy pochodzących z ZFRON finansować zakup środków ochrony osobistej, m.in. masek, rękawiczek, płynów i innych środków do dezynfekcji, a także kosztów leczenia i zakupu leków, jeśli doszłoby do zakażenia pracownika.
BON informuje, że zgodnie z par. 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023) środki funduszu mogą być przeznaczone na podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne oraz na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych. W przypadku tej ostatniej par. 2 ust. 1 pkt 11 przewiduje m.in. zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych, opłacenie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.
Jednocześnie BON zwraca uwagę, że rozporządzenie nie precyzuje, jakie koszty mogą być poniesione w ramach finansowania opieki medycznej. Z reguły pracodawcy pokrywają koszty wynagrodzenia personelu medycznego lub finansują zakup pakietów medycznych w prywatnych placówkach opieki zdrowotnej.
Natomiast definicję podstawowej opieki medycznej oraz jej cele szczegółowo określają art. 2 i 3 ustawy z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 172). Te przepisy wskazują, że jej zadaniem jest przede wszystkim rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego, zapewnianie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocja zdrowia dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa. W związku z tym BON wyjaśnia, że na podstawie tych przepisów nie można wykluczyć dopuszczalności zakupienia leków oraz środków ochrony osobistej.
– Niestety, odpowiedź biura nie przesądza, czy w momencie, gdy takie wydatki będą finansowane nie z puli na pomoc indywidualną, tylko z części ogólnej ZFRON, to będą stanowiły dla pracodawców przysporzenie, oznaczające zaliczenie do pomocy de minimis – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Jest to o tyle istotne, że przedsiębiorca musi uzyskać wtedy zaświadczenie uznające wydatek za pomoc de minimis i pamiętać, że obowiązuje go limit takiej pomocy, z której może skorzystać. Organizacja wystąpiła więc do BON o dodatkową odpowiedź w tej sprawie (do tej pory nie została udzielona).