Spółka z o.o. zawarła z członkiem zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. Jego pensja składała się z miesięcznej części stałej oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Pierwsza była płacona w ciągu 14 dni od doręczenia spółce rachunku, druga uzależniona była od realizacji założonych celów.
Spółka twierdziła, że od drugiej części nie należą się składki na ubezpieczenia społeczne. Argumentowała to tym, że w odróżnieniu od wynagrodzenia stałego wynikającego z umowy o świadczenie usług zarządzania wynagrodzenie zmienne jest ustalane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Ponadto jego wysokość jest uzależniona od osiągnięcia celów i ustalana jest procentowo, a nie kwotowo.
ZUS nie zgodził się z tym stanowiskiem. Stwierdził, że punktem wyjścia do ustalenia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym jest posiadanie jednego z tytułów wymienionych w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.). W konsekwencji podstawę wymiaru składek dla członka zarządu stanowią zarówno wynagrodzenie stałe, jak i zmienne, gdyż oba wynikają z umowy o świadczenie usług zarządzania.
Interpretacja ZUS DI/200000/43/ 143/2020 z 12 marca 2020 r.
Reklama