W związku z zapowiedziami rządu o przesunięciu terminu obowiązku tworzenia PPK dla Pracodawców zatrudniających od 50 do 250 osób, śledzimy na bieżąco informacje oczekując na wprowadzenie stosownych zmian w obowiązującej ustawie.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że ustawy muszą przejść całą ścieżkę legislacyjną, aby stały się obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego też rekomendujemy, do chwili uchwalenia zmian w przepisach prawa, procedowanie zgodnie z przyjętym harmonogramem PPK zakładającym:

• wybór instytucji zarządzającej PPK w porozumieniu ze związkami zawodowymi/reprezentacją osób zatrudnionych do dn. 24 marca 2020 r.,

• zawarcie umowy o zarządzanie do dn. 24 kwietnia 2020 r.,

• zawarcie umowy o prowadzenie PPK do dn. 11 maja 2020 r.

W odpowiedzi na liczne pytania o możliwość czasowego zawieszenia składek do PPE:

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych pracodawca może jednostronnie zawiesić odprowadzanie składek podstawowych do programu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych (art. 38 ust 1 pkt. 1 ustawy o ppe). Jeżeli jednak okres zawieszenia opłacania składek przekroczy 90 dni, wówczas, zgodnie z art. 133 ust.2 pkt. 1 ustawy z 4 października 2018 . o pracowniczych planach kapitałowych, na pracodawcy ciąży obowiązek uruchomienia Pracowniczego Planu Kapitałowego.
Ustawodawca również umożliwia pracodawcom, zgodnie z art. 38 ust.1 pkt. 3 lit. a i b ustawy o ppe, niefinansowanie składki, w następujących przypadkach:

a) w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1608), oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy,

b) w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1433 i 2192).

W związku z zapowiedziami Rady Ministrów, dotyczącymi pakietu antykryzysowego, okres przestoju ekonomicznego umożliwiającego nieopłacanie składki może zostać skrócony z 6 do 2 miesięcy, dlatego też rekomendujemy, aby w przypadku zaistnienia konieczności zawieszenia odprowadzania składek do programu, poczekać z ostateczną decyzją o zawieszeniu odprowadzania składki do programu do momentu ogłoszenia treści ustaw. Zgodnie z deklaracją prezesa Rady Ministrów projekty ustaw powinny zostać opublikowane do końca bieżącego tygodnia.