W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa pracodawca polecił mi wykonywanie pracy w domu. Czy wpłynie to na obowiązek pracodawcy dotyczący finansowania moich wpłat do pracowniczego planu kapitałowego?
Nie. Za czas pracy w domu pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, od którego pracodawca powinien naliczyć, pobrać, a następnie odprowadzić wpłaty do PPK.
Nowe uprawnienie pracodawcy dotyczące możliwości polecenia pracy zdalnej wynika z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374). Zgodnie z nią w celu przeciwdziałania COVID-19 (czyli chorobie spowodowanej koronawirusem) pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie − przez czas oznaczony − pracy określonej w umowie poza miejscem jej stałego wykonywania (zdalnie). Rozwiązanie to umożliwia pracodawcy reagowanie na zagrożenie koronawirusem bez ograniczeń związanych z wprowadzeniem telepracy, które są określone w kodeksie pracy, czyli np. bez wymogu zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową bądź wniosku pracownika.