W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa pracodawca polecił mi wykonywanie pracy w domu. Czy wpłynie to na obowiązek pracodawcy dotyczący finansowania moich wpłat do pracowniczego planu kapitałowego?
DGP
Nie. Za czas pracy w domu pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, od którego pracodawca powinien naliczyć, pobrać, a następnie odprowadzić wpłaty do PPK.
Nowe uprawnienie pracodawcy dotyczące możliwości polecenia pracy zdalnej wynika z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374). Zgodnie z nią w celu przeciwdziałania COVID-19 (czyli chorobie spowodowanej koronawirusem) pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie − przez czas oznaczony − pracy określonej w umowie poza miejscem jej stałego wykonywania (zdalnie). Rozwiązanie to umożliwia pracodawcy reagowanie na zagrożenie koronawirusem bez ograniczeń związanych z wprowadzeniem telepracy, które są określone w kodeksie pracy, czyli np. bez wymogu zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową bądź wniosku pracownika.
Za wykonaną pracę podwładny wykonujący obowiązki zdalnie ma prawo do wynagrodzenia. Od niego nalicza się wpłaty do PPK zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.).
W takim przypadku nie mają zastosowania wyłączenia dotyczące finansowania wpłat do PPK, o których mowa w art. 25 ust. 4 ustawy o PPK. Stosuje się je dopiero w przypadku m.in. przestoju ekonomicznego bądź obniżenia wymiaru czasu pracy, zgodnie z ustawą z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 669), albo zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 7 ze zm.).
Wpłaty do PPK nie będą natomiast naliczane od zasiłku opiekuńczego – ani tego podstawowego, ani dodatkowego wprowadzonego przytaczaną wyżej ustawą antykryzysową. Taki dodatkowy zasiłek opiekuńczy (do 14 dni) przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia ośmiu lat w razie zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19. Wpłaty do PPK nalicza się bowiem od wynagrodzenia pracownika, przez które rozumie się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika programu, o której mowa w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.), bez stosowania ograniczenia wynikającego z art. 19 ust. 1 tej ustawy (tzw. 30-krotności) oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Zgodnie natomiast z art. 18 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w podstawie wymiaru składek ZUS nie uwzględnia się m.in. zasiłków.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775