Prezes zarządu spółki nie zawsze pełni obowiązki w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie. Tak stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2020 r.
Spółka uchwałą powołała mężczyznę do pełnienia funkcji prezesa zarządu. Zrobiła to na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.). W zakres jego obowiązków wchodziło reprezentowanie i prowadzenie spraw spółki. Następnie tę samą osobę firma zatrudniła na podstawie umowy o pracę na stanowisku konserwatora nadzorującego poprawność pracy urządzeń montowanych przez spółkę. Obowiązki wynikające z powołania w żaden sposób nie pokrywały się z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę. Spółka wystąpiła do ZUS o interpretację, czy w przedstawionej sytuacji jest zobowiązana do opłacania składek od wynagrodzenia prezesa zarządu.
Zdaniem ZUS obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby posiadające określony tytuł do ubezpieczeń. Zamknięty katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnych i rentowych zawarty jest w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.). Przepis ten nie zalicza do grona ubezpieczonych osób pełniących funkcję członka zarządu.
W opinii ZUS powołanie jest natomiast ogólnym terminem, pod pojęciem którego zawiera się każda forma prowadząca do nawiązania stosunku organizacyjnego. Jego następstwem może być zawarcie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. Również Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że powołanie członka zarządu nie wiąże się zawsze z zawarciem stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2004 r. sygn. akt I PK 51/04). Często w takich sytuacjach dochodzi do nawiązania stosunku wewnętrznego o charakterze organizacyjnym. Zatem członek zarządu spółki powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały właściwego organu nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji brak jest obowiązku opłacania składek. Tym samym wynagrodzenie wypłacane mu na podstawie samego powołania nie będzie podlegało obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Tytułem do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz do opłacania składek, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, będzie jedynie umowa o pracę.
Interpretacja ZUS DI/100000/43/ 106/2020 z 5 marca 2020 r.