Średnie i duże przedsiębiorstwa, które składają sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), nie będą musiały przesyłać ich drugi raz do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Co do zasady pracodawcy, którzy mają od 50 do 250 oraz powyżej 250 pracowników i korzystają z dofinansowań do wynagrodzeń osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, są zobligowani do przekazywania funduszowi raz do roku sprawozdania finansowego albo oświadczenia, w którym wskazują, że nie są do tego zobowiązani. Taki wymóg nakłada na nich rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. poz. 312 ze zm.).
Sprawozdanie służy do weryfikacji sytuacji ekonomicznej firm, bo tylko te będące w dobrej kondycji mogą być beneficjentami subsydiów płacowych. Okazuje się, że w tym roku pracodawcy, którzy przesyłają drogą elektroniczną ten dokument do KRS (mają na to czas do 30 czerwca), nie będą musieli przekazywać go po raz drugi do PFRON. Fundusz skorzysta bowiem ze sprawozdania dostępnego w KRS. Jeśli zostaną stwierdzone np. braki formalne lub błędy finansowe, ma prawo wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia.
Z kolei średni i duzi pracodawcy, którzy nie składają sprawozdań do KRS, muszą przesłać sprawozdanie finansowe za 2019 r. lub oświadczenie o braku wymogu jego sporządzania do właściwego terytorialnie oddziału PFRON do 15 lipca br. Dopuszczalna jest jedynie elektroniczna forma sprawozdania lub skanu oświadczenia, które będą podpisane kwalifikowanym certyfikatem lub profilem elektronicznym i przesłane na adres e-mailowy znajdujący się na liście opublikowanej na stronie internetowej funduszu.
Jeśli przedsiębiorstwo nie złoży w wyznaczonym czasie sprawozdania lub oświadczenia do KRS albo oddziału terenowego, może to skutkować wstrzymaniem wypłaty dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników. Sprawozdań finansowych i oświadczeń nie muszą składać pracodawcy działający w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa, firmy mające status mikro lub małego przedsiębiorcy, pracodawcy niebędący przedsiębiorcami oraz osoby ubiegające się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne.