Świadczenie przysługujące osobom bezrobotnym, które odbywają staż czy szkolenie, finansowane z Funduszu Pracy (FP) będzie wliczane do ich dochodu przy wnioskowaniu o zasiłek na dziecko.
Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Będzie ono oznaczać koniec nierównego traktowania stypendiów, które w zależności od źródła finansowania stanowią dochód rodziny lub nim nie są. W praktyce wygląda to bowiem tak, że od 1 stycznia 2016 r. świadczenia dla bezrobotnych pokrywane z FP na mocy kolejnych rozporządzeń ministra finansów są zwolnione z podatku. Tymczasem co do zasady zgodnie z przepisami ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111) do kryterium dochodowego liczą się dochody opodatkowane. Natomiast te, od których nie jest odprowadzana należność na rzecz fiskusa, tylko wtedy gdy są wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy.
Problem w tym, że obecnie w katalogu zawartym w tym przepisie znajdują się stypendia dla bezrobotnych, ale finansowane ze środków UE (w ramach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy lub inne podmioty projektów aktywizacji zawodowej). W efekcie, gdy bezrobotny jest kierowany np. na staż lub szkolenie i otrzymuje z tego tytułu stypendium pochodzące z pieniędzy unijnych, to jego kwota wliczana jest do kryterium dochodowego. Jeśli zaś stypendium pokrywa FP, to nie jest do niego uwzględniane.
Ta sytuacja zmieni się, bo wspomniany projekt zakłada nowelizację art. 3 pkt 1 lit. c ustawy w taki sposób, że dochodem nieopodatkowanym będą stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków UE lub FP, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca. Nowa regulacja zacznie obowiązywać przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy, który zacznie się 1 listopada br. Identycznie będzie w przypadku świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA), przyznawanych na nowy okres ich wypłaty, ruszający 1 października.
– Dobrze, że przepisy zostaną ujednolicone, bo wynikające z nich obecnie preferencje dla części stypendiów nie mają merytorycznego uzasadnienia – mówi Sebastian Gajdzik, kierownik działu świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy