Zdaniem PFR Portal PPK – dopiero po upływie trzech miesięcy zatrudnienia. Z przepisów wynika jednak, że taki staż nie jest wymagany i wystarczy po prostu złożenie wniosku.
Osoby 55+, aby zostać zapisanymi do pracowniczych planów kapitałowych na swój wniosek, muszą spełniać wymóg trzymiesięcznego stażu zatrudnienia – na takim stanowisku stoi PFR Portal PPK (dalej: PFR). Jedyny wyjątek PFR przewiduje w przypadku tworzenia PPK i zawierania w imieniu uczestników umów o prowadzenie PPK po raz pierwszy. Wówczas – z uwagi na brzmienie art. 134 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1572; dalej: ustawa) – PFR przyznaje, że nie jest konieczne posiadanie odpowiedniego stażu zatrudnienia (podobnie jak w przypadku osób w przedziale 18‒55 lat).
Przedstawione przez PFR rozumienie reguł przejściowych zawartych w art. 134 ustawy jest jak najbardziej prawidłowe. PFR nie wyjaśnia jednak, z czego wywodzi wniosek, że już po utworzeniu PPK warunkiem zapisu osoby, która ukończyła 55 lat, ma być również trzymiesięczny staż zatrudnienia.