Przedsiębiorca, który od lutego korzysta z małego ZUS plus, a w trakcie roku rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej i zlikwiduje dotychczasową działalność, będzie mógł do 31 grudnia 2020 r. korzystać z ulgi na dotychczasowych zasadach – wynika z interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Przedsiębiorca wystąpił do ZUS z wnioskiem o interpretację przepisów. Poinformował w nim, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i od lutego korzysta z ulgi w opłacaniu składek – małego ZUS plus. Przypomnijmy, że jest to rozszerzona wersja ulgi, która obowiązywała do tej pory. Aby przedsiębiorca mógł z niej skorzystać, jego roczny przychód za poprzedni rok nie może przekraczać 120 tys. zł. Musi także prowadzić działalność gospodarczą przez okres dłuższy niż 60 dni.
Reklama
Przedsiębiorca spełniał powyższe warunki. Problem w tym, że w trakcie roku zamierza on rozpocząć działalność jako wspólnik spółki cywilnej i planuje zlikwidować dotychczasową jednoosobową działalność gospodarczą. W związku z tym chciał wiedzieć, czy rozpoczynając działalność w formie spółki cywilnej, będzie miał prawo kontynuować korzystanie z ulgi.
ZUS uznał, że tak. W uzasadnieniu wskazał, że z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
  • opłacają preferencyjne składki przez 24 miesiące (tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
  • podlegają ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
  • w poprzednim roku kalendarzowym rozliczali się według karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży z VAT (warunki te należy spełnić łącznie),
  • wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy te same zadania, jakie realizowali dla niego jako pracownicy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
  • w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili pozarolniczą działalność przez mniej niż 60 dni,
  • są twórcami i artystami, wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnikami spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osobami prowadzącymi publiczną lub niepubliczną szkołę albo inną formę wychowania przedszkolnego (tj. punkty i zespoły przedszkolne),
  • są osobami wykonującymi wolny zawód (ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych definiuje wolne zawody, odsyłając do przepisów podatkowych).
ZUS wskazał, że ponieważ wnioskodawca nie zaliczał się w roku poprzednim do żadnej z tych grup, może skorzystać z małego ZUS plus. Przypomniał też, że podstawę wymiaru składek również ustala się na podstawie dochodu za poprzedni rok kalendarzowy. Nie ma zatem znaczenia, że w trakcie roku, w którym korzysta z ulgi, zostanie wspólnikiem spółki cywilnej i zlikwiduje dotychczasową działalność.
Decyzja ZUS z 18 lutego 2020 r. (WPI/200000/43/77/2020)