Przedsiębiorca, który od lutego korzysta z małego ZUS plus, a w trakcie roku rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej i zlikwiduje dotychczasową działalność, będzie mógł do 31 grudnia 2020 r. korzystać z ulgi na dotychczasowych zasadach – wynika z interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Przedsiębiorca wystąpił do ZUS z wnioskiem o interpretację przepisów. Poinformował w nim, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i od lutego korzysta z ulgi w opłacaniu składek – małego ZUS plus. Przypomnijmy, że jest to rozszerzona wersja ulgi, która obowiązywała do tej pory. Aby przedsiębiorca mógł z niej skorzystać, jego roczny przychód za poprzedni rok nie może przekraczać 120 tys. zł. Musi także prowadzić działalność gospodarczą przez okres dłuższy niż 60 dni.
Przedsiębiorca spełniał powyższe warunki. Problem w tym, że w trakcie roku zamierza on rozpocząć działalność jako wspólnik spółki cywilnej i planuje zlikwidować dotychczasową jednoosobową działalność gospodarczą. W związku z tym chciał wiedzieć, czy rozpoczynając działalność w formie spółki cywilnej, będzie miał prawo kontynuować korzystanie z ulgi.
ZUS uznał, że tak. W uzasadnieniu wskazał, że z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
  • opłacają preferencyjne składki przez 24 miesiące (tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
  • podlegają ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
  • w poprzednim roku kalendarzowym rozliczali się według karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży z VAT (warunki te należy spełnić łącznie),
  • wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy te same zadania, jakie realizowali dla niego jako pracownicy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
  • w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili pozarolniczą działalność przez mniej niż 60 dni,
  • są twórcami i artystami, wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnikami spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osobami prowadzącymi publiczną lub niepubliczną szkołę albo inną formę wychowania przedszkolnego (tj. punkty i zespoły przedszkolne),
  • są osobami wykonującymi wolny zawód (ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych definiuje wolne zawody, odsyłając do przepisów podatkowych).
ZUS wskazał, że ponieważ wnioskodawca nie zaliczał się w roku poprzednim do żadnej z tych grup, może skorzystać z małego ZUS plus. Przypomniał też, że podstawę wymiaru składek również ustala się na podstawie dochodu za poprzedni rok kalendarzowy. Nie ma zatem znaczenia, że w trakcie roku, w którym korzysta z ulgi, zostanie wspólnikiem spółki cywilnej i zlikwiduje dotychczasową działalność.
Decyzja ZUS z 18 lutego 2020 r. (WPI/200000/43/77/2020)