Porozumienie zawarte między rodzicami należy traktować jako integralną część orzeczenia sądowego w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej. Jego zapisy należy więc sprawdzić pod kątem tego, czy matka i ojciec sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.
Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który rozpatrywał skargę o przyznanie 500+.
Wniosek na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. złożył ojciec. Gmina odmówiła, uzasadniając to niespełnianiem warunku określonego w art. 5 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2047). Zgodnie z nim możliwe jest ustalenie prawa do świadczenia dla obojga rodziców, jeśli z orzeczenia sądowego wynika, że dziecko znajduje się pod opieką naprzemienną rozwodników, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach (każde z nich otrzymuje wtedy po 250 zł miesięcznie). Tymczasem mężczyzna nie przedstawił wyroku o takiej treści, a sąd okręgowy ustalił, że miejsce zamieszkania dziecka znajduje się przy matce.
Ojciec w odwołaniu złożonym do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) podkreślał, że w orzeczeniu rozwodowym uwzględnione jest pisemne porozumienie co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów. Ma ono zatem charakter rozstrzygnięcia sądowego. Jednak kolegium utrzymało w mocy decyzję gminy. Mężczyzna postanowił wnieść skargę do WSA, a sąd stwierdził, że była ona uzasadniona i uchylił decyzję organów niższej instancji.
WSA zwrócił uwagę, że w wyroku sądu okręgowego dotyczącym rozwodu wykonywanie władzy rodzicielskiej nad córką zostało pozostawione obojgu rodzicom. Sąd nie orzekł natomiast o kontaktach ojca z dzieckiem wobec zawarcia porozumienia między opiekunami. Z kolei obowiązek ponoszenia kosztów i utrzymania córki został określony w ten sposób, że każde z rodziców ma je pokrywać w czasie sprawowania bezpośredniej pieczy nad dzieckiem. Dlatego, skoro w wyroku rozwodowym wprost przywołane zostały zapisy porozumienia, oznacza to, że stało się ono jego integralną częścią w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej. W efekcie to orzeczenie należy interpretować łącznie z treścią porozumienia przy ustalaniu, czy rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę w porównywalnych i powtarzających się okresach.
Jednak zarówno gmina, jak i SKO pominęły treść porozumienia, błędnie przyjmując, że nie stanowi ono orzeczenia sądu. Dodatkowo również fakt, że dziecko mieszka razem z matką, nie niweczy skutków porozumienia. Sąd okręgowy kierował się bowiem w tym względzie zapisami kodeksu cywilnego, który przewiduje, że w tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Ustalenie miejsca zamieszkania przy matce jest tylko konsekwencją wspomnianej regulacji i nie ma żadnego wpływu na okoliczność sprawowania opieki przez oboje rodziców. Zatem dopiero analiza treści porozumienia zawartego przez matkę i ojca pozwala na stwierdzenie, czy sprawują oni nad córką opiekę naprzemienną, co uprawnia ich do połowy kwoty świadczenia wychowawczego.

orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 9 stycznia 2020 r., sygn. akt II SA/Gl 1358/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia