Dom w jednej gminie, umowa z inną – do Sejmu wpłynęła petycja w sprawie zmiany przepisów w sprawie uelastycznienia zasad funkcjonowania rodzinnych domów pomocy (RDP).
Są to placówki zapewniające całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe dla nie miej niż trzech, ale nie więcej niż dla ośmiu osób, które wymagają wsparcia z powodu wieku lub niepełnosprawności. RDP może być prowadzony przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego. Jednocześnie art. 52 ust. 2a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) przewiduje, że wspomniane podmioty mogą prowadzić placówkę na podstawie umowy zawartej z gminą właściwą ze względu na miejsce jej położenia. Takie brzmienie przepisów zostało wprowadzone na mocy ostatniej nowelizacji ustawy. Autor petycji zwraca uwagę na problem związany z ich obecną treścią obowiązującą od października 2019 r.
Założył on RDP, umowę na świadczenie usług opiekuńczych dla zamieszkujących w niej seniorów ma podpisaną z prezydentem miasta, jednak siedziba placówki znajduje się dwa kilometry dalej, na terenie innej gminy.
Autor petycji wyjaśnia, że samorząd, na terenie którego znajduje się dom, nie był zainteresowany oferowanym przez placówkę wsparciem. Dlatego właśnie zwrócił się do posłów o zmianę art. 52 ust. 2a, w taki sposób, który pozwoli na zawieranie umowy z jakąkolwiek gminą, a nie obowiązkowo tym samorządem, na terenie którego jest zlokalizowany RDP. Bez tej nowelizacji prowadzona przez niego placówka będzie musiała zostać zamknięta z końcem 2020 r., kiedy wygaśnie umowa z prezydentem miasta. Jest to związane z przepisami przejściowymi, zgodnie z którymi umowy na prowadzenie rodzinnej placówki zawarte przed październikiem ubiegłego roku zachowują moc do czasu w nich określonego (ale nie dłużej niż przez dwa lata). Podpisanie kolejnej umowy z prezydentem miasta nie będzie więc możliwe.
Autor petycji zwraca uwagę, że obecne przepisy doprowadzą do likwidacji RDP, co jest o tyle nieuzasadnione, że taka placówka jest świetną alternatywą dla przeznaczonych dla dużej liczby osób domów pomocy społecznej, ponieważ zapewnia przebywającym w nim seniorom warunki pobytu bardziej zbliżone do domowych.