Resort rodziny przygotuje nowelizację, która pozwoli uregulować sytuację rodzin zastępczych zawodowych zmieniających miejsce zamieszkania na inny powiat.
Taka zapowiedź padła podczas ostatniego posiedzenia zespołu ds. ochrony zdrowia oraz polityki społecznej, działającego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRSiT). Poruszony został na nim po raz kolejny problem zgłaszany przez Związek Powiatów Polskich (ZPP). Dotyczy on luki w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.). Co do zasady jest bowiem tak, że rodzina zastępcza zawodowa jest tworzona na podstawie umowy podpisywanej ze starostą właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania. Jednocześnie art. 54 ust. 3a i 3b ustawy dopuszcza możliwość, że umowa związana z powstaniem rodziny zastępczej zawodowej może być zawarta ze starostą z innego powiatu, ale pod warunkiem, że wcześniej dojdzie do zawarcia porozumienia między samorządami. Powinno ono określać m.in. który z nich będzie finansował i przyznawał świadczenia należne opiekunom.