Resort rodziny przygotuje nowelizację, która pozwoli uregulować sytuację rodzin zastępczych zawodowych zmieniających miejsce zamieszkania na inny powiat.
Taka zapowiedź padła podczas ostatniego posiedzenia zespołu ds. ochrony zdrowia oraz polityki społecznej, działającego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRSiT). Poruszony został na nim po raz kolejny problem zgłaszany przez Związek Powiatów Polskich (ZPP). Dotyczy on luki w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.). Co do zasady jest bowiem tak, że rodzina zastępcza zawodowa jest tworzona na podstawie umowy podpisywanej ze starostą właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania. Jednocześnie art. 54 ust. 3a i 3b ustawy dopuszcza możliwość, że umowa związana z powstaniem rodziny zastępczej zawodowej może być zawarta ze starostą z innego powiatu, ale pod warunkiem, że wcześniej dojdzie do zawarcia porozumienia między samorządami. Powinno ono określać m.in. który z nich będzie finansował i przyznawał świadczenia należne opiekunom.
Reklama
Problem pojawia się, gdy dochodzi do zmiany miejsca zamieszkania istniejącej już rodziny zastępczej zawodowej na teren innego powiatu. Wspomniany art. 34 w ust. 7 przewiduje jedynie, że podpisana z nią umowa ulega rozwiązaniu, chyba że starosta wyrazi zgodę na jej przeprowadzkę. Przy czym w takich przypadkach brak jest podstawy prawnej do zawierania porozumień między powiatami, które określałoby reguły funkcjonowania takiej rodziny w nowym miejscu. Nie można też do tego celu wykorzystać rozwiązania zawartego w art. 54 ust. 3a i 3b, bo dotyczy dopiero powstających rodzin. Zdaniem ZPP ta sytuacja wymaga nowelizacji ustawy i okazuje się, że do takiego samego wniosku doszło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).
– Otrzymaliśmy informację, że resort konsultował się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych co do tego, czy podstawy do zawierania porozumień można szukać w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym, ale nie ma takiej możliwości. Dlatego przygotowany zostanie projekt zmieniający ustawę o pieczy zastępczej w tym zakresie – mówi Bernadeta Skóbel z ZPP.
Dodaje, że MRPiPS nie wskazało konkretnie, jakie rozwiązania chciałoby wprowadzić oraz kiedy projekt przedstawi do konsultacji.