Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w części finansowanej przez pracodawcę stanowią przychód pracownika. Pracodawca ma więc obowiązek pobrania od tej kwoty zaliczki na poczet podatku dochodowego. Kiedy powinna być ona potrącona przy założeniu, że pracownik otrzymał wynagrodzenie za styczeń 10 lutego, a wpłata na PPK do instytucji finansowej nastąpiła 15 marca?
Dokonanie przez pracodawcę wpłaty do PPK w marcu oznacza, że pracownik uzyskał przychód w marcu. Zaliczka na podatek w odniesieniu do tej wpłaty powinna być zatem pobrana przez płatnika w marcu, od łącznych przychodów ze stosunku pracy.
Zarówno wpłaty podstawowe, jak i dodatkowe do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy. Powstaje on jednak dopiero w momencie dokonania wpłaty tych środków do instytucji finansowej. Pracodawca nie może pobrać zaliczki przed powstaniem przychodu u pracownika. Oznacza to, że jeżeli wypłata lutego wynagrodzenia miesięcznego (10 marca) poprzedzi wpłatę do PPK (15 marca) i pracodawca nie będzie miał już z czego pobrać zaliczki na podatek w marcu (od 10 marca do końca miesiąca płatnik nie dokona żadnej wypłaty pieniężnej na rzecz pracownika), to jej nie pobierze. W takim przypadku przychód pracownika z tego tytułu pracodawca doliczy do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT-11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód. U pracownika może więc wystąpić konieczność dopłaty podatku przy rozliczeniu rocznym.
Innymi słowy, w sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca nie może dokonać poboru zaliczki na podatek dochodowy od wpłaty do PPK przekazanej do instytucji finansowej 15 marca ani przed powstaniem tego przychodu, czyli np. 10 marca, ani z kolejnego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi 10 kwietnia. Jeżeli jednak pracodawca skoordynuje swoje działania, czyli wpłata do PPK naliczona w lutym nastąpi w marcu, ale przed wypłatą wynagrodzenia 10 marca, pobrana zaliczka powinna obejmować łączny przychód ze stosunku pracy, to jest przychody ze stosunku pracy z uwzględnieniem wpłat do PPK dokonanych ze środków pracodawcy. Termin przekazania wpłat do PPK ustalony jest w ustawie o PPK dość elastycznie. Pracodawca ma na ich dokonanie czas do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczone.
Pracodawca powinien też pamiętać, że wpłaty do PPK w części finansowanej przez niego stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów za miesiąc, za który są należne, pod warunkiem że zostaną odprowadzone w terminie określonym w ustawie o PPK, czyli do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone. Przez miesiąc, za który wpłaty do PPK są należne, należy rozumieć miesiąc, za który należne jest wynagrodzenie pracownika stanowiące podstawę do obliczenia wysokości wpłaty finansowanej przez pracodawcę. W przypadku opisanym w pytaniu wpłata do PPK w części finansowanej przez pracodawcę jest zatem należna za styczeń, choć została obliczona w lutym i dokonana 15 marca. Oznacza to, że stanowi ona koszt pracodawcy za styczeń.©℗
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr. tel. 800 775 775