Osoba starająca się o status bezrobotnej lub poszukującej pracy w powiatowym urzędzie pracy (PUP) nie będzie musiała składać oświadczenia o braku zarejestrowania się w innym pośredniaku.
Taka zmiana znalazła się w projekcie rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Ma ono zastąpić obowiązujące obecnie rozporządzenie z 12 listopada 2012 r. (Dz.U. poz. 1299), które utraci swoją ważność 4 maja 2020 r. Termin ten wynika wprost z przepisów ustawy z 21 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 730), której celem było dostosowanie szeregu aktów prawnych do wymogów RODO. To właśnie jej art. 164 wskazał, że dotychczasowe rozporządzenie, które reguluje zasady rejestracji bezrobotnych, będzie stosowane jeszcze przez 12 miesięcy, a potem ma być zastąpione nowymi regulacjami.
Co do zasady przedstawiony przez ministerstwo projekt powiela w większości przepisy zawarte w aktualnym rozporządzeniu. Tak jak do tej pory przewidziane są dwa tryby rejestracji w formie zgłoszenia się do odpowiedniego PUP lub wysłanie wniosku drogą elektroniczną.
W projekcie wymienione zostały dokumenty, które musi złożyć osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotna lub poszukująca pracy w trakcie dopełniania formalności. Zrezygnowano przy tym z możliwości kserowania lub skanowania dowodu osobistego oraz konieczności składania oświadczenia o tym, że dana osoba nie jest zarejestrowana w innym pośredniaku. PUP będzie musiał to sprawdzić sam – zanim wpisze ją do swojego wykazu – w rejestrze centralnym (trafiają do niego dane o bezrobotnych z całego kraju). Dodatkowo w projekcie znalazł się przepis pozwalający rejestrującej się osobie na złożenie świadectwa pracy w formie dokumentu elektronicznego. W par. 7 projektu wskazano, że proces rejestracji powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby dane przekazywane przez osobę oraz składane przez nią oświadczenia nie były narażone na dostanie się do wiadomości osób trzecich.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia