Przygotowujemy się do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w naszej firmie. W trakcie szkoleń dla pracowników często pojawia się pytanie o możliwość skorzystania ze środków zgromadzonych w PPK przy zakupie mieszkania i czy wypłacone na ten cel pieniądze trzeba zwrócić w kwocie nominalnej czy wyższej. Innymi słowy, czy ta pożyczka jest oprocentowana?
Nie. Pieniądze wypłacone przez uczestnika PPK z jego rachunku na cele mieszkaniowe musi on zwrócić instytucji finansowej prowadzącej jego rachunek w kwocie nominalnej, a więc tylko tyle, ile faktycznie wypłacił. Wypłatę tę można traktować zatem jak nieoprocentowaną pożyczkę mieszkaniową, która – jeśli zostanie zwrócona w terminie (jest na to aż 15 lat) – nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Wiele osób nie decyduje się na kredyt hipoteczny ze względu na brak środków na sfinansowanie wkładu własnego. Sposobem na szybsze uzbieranie brakującej kwoty może więc być odkładanie pieniędzy w ramach PPK, gdzie na oszczędności uczestnika składają się aż trzy strony: sam uczestnik, jego pracodawca i państwo.
Z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby oszczędzające w PPK, które nie ukończyły 45 lat. Jeśli zdecydują się na wzięcie kredytu hipotecznego, mogą wypłacić do 100 proc. zgromadzonych na rachunku PPK środków i wykorzystać je na pokrycie wkładu własnego wymaganego przy kredycie hipotecznym wziętym na:
  • sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,
  • zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
  • nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.
Wniosek o zawarcie umowy, na podstawie której środki miałyby być wypłacone, uczestnik PPK powinien złożyć instytucji finansowej. Taka umowa powinna zawierać oznaczenie inwestycji, która ma być sfinansowana z kredytu, a także określać zasady i terminy wypłaty oraz zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków. Termin zwrotu nie może rozpocząć się później niż pięć lat od dnia wypłaty środków, a sam zwrot nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.
Co istotne dla osób oszczędzających w PPK, wypłata środków na cele mieszkaniowe nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych, tak jak to jest m.in. w przypadku wycofania środków z rachunku PPK przed 60. rokiem życia.
Jest jednak jedna sytuacja, w której skorzystanie z opisanego rozwiązania może się wiązać z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Będzie tak w przypadku niezwrócenia przez uczestnika całości lub części pożyczonej kwoty w terminie określonym w umowie zawartej przez niego z instytucją finansową. W takiej sytuacji uczestnik PPK będzie bowiem zobowiązany zapłacić podatek od zysków kapitałowych od kwoty niedokonanego w terminie zwrotu. Innymi słowy, jeśli uczestnik PPK nie odda wypłaconych na cele mieszkaniowe środków, będzie musiał zapłacić 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek Belki) od zysków kapitałowych przypadających na tę niezwróconą kwotę.
Warto też dodać, że uczestnik PPK może dokonać wypłaty środków na sfinansowanie tylko jednej inwestycji, bez względu na to, ile rachunków PPK posiada.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr. tel. 800 775 775.