Top Employers Institute (TEI) to globalna organizacja zajmująca się badaniem standardów zarządzania zasobami ludzkimi. Wczoraj ogłoszono listę certyfikowanych organizacji w Polsce. Na całym świecie certyfikat otrzymało ponad 1600 pracodawców. Top Employers to organizacje, które przodują we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, począwszy od pozyskiwania pracowników, przez ich rozwój, budowanie zaangażowania, aż po aspekty związane z kulturą organizacji.

Top Employers Institute zbadał poziom zaawansowania strategii, a także praktyk związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w certyfikowanych organizacjach. W Europie certyfikowanych zostało 1011 organizacji, a w samej Polsce w tym roku jest to 61 pracodawców.

Praca, jaka została włożona w kształtowanie i ulepszanie różnorodnych obszarów HR, oraz waga, jaką organizacje przywiązują do rozwoju praktyk HR, zainspirowały Top Employers Institute do wydania kolejnego rocznego raportu z trendami HR.

Trend nr 1: work-life balance

Jedyną pewną rzeczą w dzisiejszych czasach jest zmiana. Wraz ze zmieniającym się otoczeniem biznesowym i prywatno-rodzinnym zmianie ulegają obowiązki pracowników. Zarówno organizacje, jak i sami zatrudnieni widzą rosnącą potrzebę, aby kłaść coraz większy nacisk na tzw. work-life balance. Z tego też powodu pracodawcy dostosowują świadczenia rodzinne oferowane pracownikom, często rozszerzając indywidualne pakiety na najbliższą rodzinę, partnerów i rodziców pracowników.

O rosnącej popularności programów pomagających pracownikom utrzymać równowagę życiową świadczy coroczny wzrost liczby organizacji oferujących elastyczny czas pracy, pracę z domu czy długie bezpłatne urlopy.

Brak umiejętności godzenia życia zawodowego i prywatnego bardzo silnie wpływa na zdrowie psychiczne pracowników, wzrasta liczba problemów ze zdrowiem psychicznym, depresji czy osób z syndromem wypalenia zawodowego. I jest to problem ogólnoświatowy. Dlatego pracodawcy wychodzą z ofertą różnych działań mających na celu wsparcie pracowników. Obserwujemy rosnącą popularność programów radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym czy nadmiarem informacji, zajęcia z medytacji, całkowite embargo na komunikację z firmą podczas wakacji. Wszystkie te działania są koordynowane przez stale rosnącą liczbę osób zatrudnionych w roli championów wellness, propagujących i zachęcających do udziału w tych programach.

Trend nr 2: wzbogacanie kariery

Na pojęcie „wzbogacanie kariery” składają się odpowiedzialność pracowników za wykonywane zadania i za rozwój swojej kariery, praca zespołowa, rozwój umiejętności miękkich i transparentność. Pracownicy szczególnie cenią sobie autonomię działania. W praktyce jednak widzimy dość małą równowagę między przyznaniem pracownikom autonomii a dostarczeniem wystarczających wskazówek, tak aby zapewnić realizację celów biznesowych. Czego zatem brakuje? Menedżerowie muszą się skoncentrować na dopasowaniu swojego stylu przywództwa do preferencji osób, którymi zarządzają, aby wypełnić lukę między oczekiwaniami firmy i pracowników. 87 proc. polskich Top Employers przynajmniej raz w miesiącu prowadzi nieformalne dyskusje na temat wyników, zaś przejrzyste ustalanie celów jest częścią standardowego podejścia do zarządzania wynikami dla 94 proc. certyfikowanych organizacji.

Inną metodą zachęcania pracowników do autonomii, kreatywności i współpracy jest tworzenie takiej kultury organizacyjnej, w której pracownicy mogą polegać na sobie, wspierać się i realizować cele zespołowe. 89 proc. certyfikowanych pracodawców w Polsce oczekuje, że pracownicy będą uwzględniać cele związane z wynikami zespołu. 95 proc. organizacji ułatwia networking między stanowiskami i działami za pomocą różnych środków, takich jak regularne spotkania, imprezy towarzyskie dla całej firmy itp. Pracodawcy kładą też nacisk na takie projektowanie miejsc pracy, aby zapewnić współpracę między pracownikami (84 proc.).

Jedną z dobrych praktyk jest też stworzenie kultury nauczania społecznościowego, tzw. social learning, którego programy obejmują wzajemne wsparcie, wspólnoty praktyków, angażowanie wysoko efektywnych pracowników i zapewnianie pracownikom wsparcia lub motywacji w tworzenie nowych rozwiązań.

Trend nr 3: rozwój umiejętności liderskich

W zmieniającym się, wielopokoleniowym środowisku pracy menedżerowie muszą posiadać kompetencje do budowania relacji i tworzenia kultury wzajemnego zaufania. Szefowie firmy wiedzą, że ich organizacje są tak silne, jak silna jest kadra menedżerska.

Umiejętność dopasowania sposobu komunikacji do pracownika, zmotywowania go do osiągania celów przy zapewnieniu autonomii działania jest niezwykle trudne. Dlatego pracodawcy tworząc strategię rozwoju umiejętności przywódczych określają ją dla poszczególnych stanowisk i poziomów zarządzania (92 proc.), zaś rocznej oceny kompetencji, zachowań i umiejętności liderów dokonuje 94 proc. certyfikowanych organizacji.

Trend nr 4: transparentność

Badanie wskazuje, że firmy, które stawiają na stałą, wielopłaszczyznową komunikację z pracownikami, osiągają lepsze wyniki finansowe i cieszą się większą stabilizacją. 98 proc. Top Employers posiada plan komunikacji, aby edukować swoich pracowników na temat strategii biznesowej, priorytetów oraz wyników.

Czasami zdarza się jednak, że choć na poziomie globalnym standardy komunikacyjne są spełnione, na poziomie lokalnym pracownicy czują niedosyt informacji. 85 proc. polskich certyfikowanych organizacji w odpowiedzi na te potrzeby zapewnia szkolenia dla kadry menedżerskiej w zakresie korzyści płynących z efektywnej, transparentnej komunikacji z pracownikami. 94 proc. zapewnia zaś wszystkim pracownikom możliwość wyrażenia opinii na temat ogólnej strategii organizacyjnej, misji i wizji.

Trend nr 5: wzbogacanie społeczeństwa

Pozyskanie i utrzymanie pracowników to jedno z największych wyzwań pracodawców. Podczas rozmów kwalifikacyjnych kandydaci pytają w pierwszej kolejności nie o wynagrodzenie, lecz o kulturę organizacyjną, wartości, jakimi kieruje się firma, czy działania na rzecz środowiska. Zdecydowanie łatwiej mają więc te organizacje, które uwzględniają w swojej strategii nie tylko interesy udziałowców, lecz także pozostałych interesariuszy.

95 proc. polskich Top Employers ma zdefiniowany program społecznej odpowiedzialności biznesu. Kampanię informacyjną, dzięki której wszyscy pracownicy znają program CSR, prowadzi 94 proc. firm, zaś 68 proc. bierze pod uwagę potrzeby i preferencje pracowników (np. ankieta, grupy fokusowe) przy opracowywaniu programów i inicjatyw CSR.

Równie ważne dla potencjalnych pracowników jest bezpieczeństwo i zasady etyczne w organizacji. 100 proc. certyfikowanych organizacji posiada kodeks etyki zawierający zasady etyczne pomagające w prowadzeniu procesu decyzyjnego oraz kształtowaniu zachowań, zaś 98 proc. certyfikowanych pracodawców przełożyło zasady etyczne na zachowania wymagane lub zabronione.

Wyniki badania Programu Top Employers 2020 jasno wskazują, że firmy, które rozumieją te globalne trendy, z pewnością wyróżniają się na tle innych.87 proc. polskich Top Employers przynajmniej raz w miesiącu prowadzi nieformalne dyskusje na temat wyników