Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z małego ZUS plus, powinien zostać zgłoszony do ulgi maksymalnie do 2 marca.
TEMAT: Mały ZUS plus
PROBLEM: Kto ma prawo do nowej preferencji
Potwierdził to zakład Ubezpieczeń Społecznych. To informacja ważna nie tylko dla ubezpieczonych, lecz także rozliczających ich biur rachunkowych.
W przepisach jest bowiem mowa o końcu lutego. Problem polega na tym, że w tym roku 29 lutego przypada w sobotę.
– Zgodnie z art. 57 par. 4 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to upływa on następnego dnia, który nie jest wolny od pracy, ani nie jest sobotą – tłumaczy Paweł Żebrowski z biura prasowego ZUS,
Potwierdza zatem, że klient, który chciałby skorzystać z preferencji (i kwalifikuje się do skorzystania z ulgi) powinien być zgłoszony maksymalnie do 2 marca – potwierdza.
Księgowi mają też więcej pytań, np. jak długo klient będzie miał prawo do małego ZUS plus, jeżeli do tej pory (np. od stycznia br.) korzystał z małego ZUS, czyli z dotychczasowej preferencji. Na to pytanie również odpowiadamy w tekście poniżej.

Kto skorzysta

Mały ZUS plus to nowość z zakresu ubezpieczeń społecznych. Wynika z wchodzącej w życie od lutego ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2550).
W skrócie: obniży ona składki tym, którzy już teraz korzystają z małego ZUS, a także poszerzy grono przedsiębiorców uprawnionych do preferencji.
Aby skorzystać z opłacania niższych składek na nowych zasadach przedsiębiorca musi:
 • prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • spełnić kryterium przychodowe.
Przychód za poprzedni rok nie może przekraczać 120 tys. zł. To duża zmiana, bo do tej pory przychody przedsiębiorców, którzy chcieli skorzystać z małego ZUS nie mogły przekraczać 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za poprzedni rok. Przykładowo w 2019 r. było to 67,5 tys. zł.
Jeżeli przedsiębiorca w poprzednim roku zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, przez co prowadził ją tylko przez część roku, to limit jest odpowiednio niższy. Chcąc go ustalić, należy:
 • podzielić 120 tys. zł przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku,
 • otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej w tym okresie.
Uwaga: Przy obliczaniu liczby dni prowadzenia działalności należy uwzględnić okres, w którym przedsiębiorca korzystał z tzw. ulgi na start.
 • spełnić warunek prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Kto nie może

Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
 • spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek przez 24 miesiące (tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
 • podlegają ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
 • w poprzednim roku kalendarzowym rozliczali się według karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży z VAT. Warunki te należy spełnić łącznie.
 • wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy te same zadania, jakie realizowali dla niego jako pracownicy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

  Zobacz również:

  Mały ZUS plus: Sprawdź dla kogo, do kiedy złożyć wniosek, jakie dokumenty

Podstawa wymiaru

Zmiana progu przychodowego (z 30-krotności minimalnego wynagrodzenia do 120 tys. zł) to nie wszystko. Ważny jest także (inaczej niż poprzednio) dochód, od którego będą obliczane obniżone składki.
Jego określenie nie jest łatwe i może nastręczyć biuru rachunkowemu pewne problemy. ZUS wskazuje następujące trzy kroki:.
Należy ustalić przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. W tym celu należy:
 • podzielić roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym (patrz ramka) przez liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej,
 • uzyskany wynik pomnożyć przez trzydzieści.
Uwaga: Do kwoty rocznego dochodu należy doliczyć składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy oraz osób z nim współpracujących, jeżeli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Należy pomnożyć przeciętny miesięczny dochód przez współczynnik 0,5.
Należy sprawdzić, czy otrzymany wynik nie jest niższy niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (w 2020 r. wynosi ono 2600 zł), ani nie przekracza kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok (które w 2020 r. wynosi 5227 zł).
Najniższa podstawa wymiaru składki musi mieścić się między tymi dwoma wartościami. To oznacza, że z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, których miesięczny dochód wynosi maksymalnie 6 tys. zł.
Uwaga: Jeżeli w wyniku tych rachunków wyszedł wynik niższy niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, to i tak obowiązuje najniższa podstawa wymiaru składek w tej wysokości.

Zdrowotna bez zmian

Nowe regulacje nie zmieniają nic przy obliczaniu składki zdrowotnej.
– Zmiany, które wejdą w życie od 1 lutego 2020 r., nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne – wyjaśnia Paweł Żebrowski z biura prasowego ZUS.
Składki te więc w dalszym ciągu będą opłacane od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. ©℗
Jak ustalić roczny dochód przedsiębiorcy
Jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku kalendarzowym rozliczał się z podatku dochodowego:
■ na zasadach ogólnych (podatek według skali albo podatek liniowy), to wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej ustala się zgodnie z przepisami o PIT,
■ w formie karty podatkowej i nie korzystał ze zwolnienia z VAT (na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT), to roczny dochód z działalności gospodarczej ustala się, mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej (wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty VAT) przez współczynnik 0,5,
■ w formie ryczałtu ewidencjonowanego, to roczny dochód z działalności gospodarczej ustala się, mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) przez współczynnik 0,5.
Mały ZUS a mały ZUS plus – różnice
Mały ZUS Mały ZUS plus
Przychód za cały poprzedni rok nie mógł być wyższy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia za poprzedni rok. Ponieważ w 2019 r. wynosiło ono 2250 zł, to w styczniu 2020 r. do małego ZUS miał prawo przedsiębiorca, który prowadził działalność przez cały ubiegły rok i osiągnął przychody nie wyższe niż 67,5 tys. zł Przychód za cały 2019 r. nie może być wyższy niż 120 tys. zł
Składka liczona od przychodu uzyskanego w poprzednim roku Składka liczona od dochodu uzyskanego w poprzednim roku
Bez zmian: Działalność gospodarcza w poprzednim roku musi być prowadzona przez co najmniej 60 dni.
Niższe składki na ubezpieczenia społeczne mogą być opłacane maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej