Między innymi o zlecanie realizacji usług opiekuńczych również organizacjom pozarządowym rozszerzamy program "Opieka 75 plus" – poinformowała w piątek PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wdrożony w 2018 r. program "Opieka 75 plus" ma zwiększyć osobom starszym dostępność do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wspiera on zarówno seniorów samotnych, jak i pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat lub więcej i mieszkających w gminach do 60 tys. mieszkańców.

Dotychczas w ramach programu gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie do 50 proc. kosztów realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych. Warunkiem uzyskania dofinansowania było świadczenie tych usług samodzielnie przez samorząd gminny lub poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, założone przez jednostki samorządu terytorialnego.

"Teraz wprowadzamy rozszerzenie realizacji usług opiekuńczych o zlecanie ich organizacjom pozarządowym" – powiedziała PAP Marlena Maląg. Dodała, że będzie się to odbywało w trybie otwartego konkursu ofert, na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

"Ponadto chcemy umożliwić gminom zakup usług opiekuńczych także od podmiotów sektora prywatnego, nie tylko od pracowników zatrudnionych przez jednostkę organizacyjną gminy" – zaznaczyła Maląg.

Kolejną zmianą w programie jest dofinansowanie zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych. Maląg wyjaśniła, że niezależnie od wielkości zwiększenia dofinansowane zostanie 50 proc. tych godzin.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała również, że w 2019 r. deklarację przystąpienia do programu zgłosiło 427 gmin z usługami dla ok 3,5 tys. osób. Dofinansowanie wyniosło ponad 12 mln zł.

Program "Opieka 75 plus" jest elementem polityki społecznej państwa z zakresu zapewnienia osobom starszym – w wieku 75 lat i więcej – wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb wynikających z wieku i stanu zdrowia w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Program ten, jak wyjaśnił resort rodziny, był odpowiedzią na coraz bardziej zauważalne i postępujące procesy demograficzne, prowadzące do starzenia się społeczeństwa i do wzrostu liczby osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych.