Wkrótce będziemy podpisywać umowę o zarządzanie, a następnie umowę o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wielu pracowników pyta o bezpieczeństwo gromadzonych w programie pieniędzy. Czy są jakoś chronione, np. przed bankructwem instytucji finansowej prowadzącej rachunki PPK?
DGP
Tak, są zabezpieczone. Wypłacalność danego podmiotu zarządzającego jest stale monitorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Jeśli doszłoby do sytuacji, w której instytucja finansowa nie mogłaby kontynuować swoich zobowiązań, zarządzanie funduszem inwestycyjnym przejmie wyznaczona instytucja finansowa (od 1 lipca 2019 r. role tę pełni PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), a zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) przejmie wskazany przez KNF zakład ubezpieczeń, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w przedmiocie przejęcia zarządzania osiągnął najwyższą stopę zwrotu z zarządzanych aktywów UFK będących funduszami zdefiniowanej daty.
W przypadku funduszu emerytalnego zarządzanie przejmie depozytariusz funduszu, który następnie będzie miał obowiązek niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK. Także i w tym przypadku pieniądze oszczędzających w PPK będą zatem zabezpieczone, zmieni się tylko zarządzający funduszem emerytalnym.
O bezpieczeństwie środków zgromadzonych na rachunkach PPK przesądza też to, że zarządzane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) fundusze inwestycyjne oraz zarządzane przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) fundusze emerytalne będące funduszami zdefiniowanej daty, które prowadzą rachunki uczestników PPK, posiadają odrębną od samego TFI czy odpowiednio od PTE osobowość prawną. Oznacza to, że fundusz inwestycyjny (emerytalny) posiada własny majątek i w przypadku bankructwa TFI (PTE) majątek funduszu inwestycyjnego (funduszu emerytalnego) nie może stać się składnikiem masy upadłości podmiotu zarządzającego, a jego aktywa pozostają własnością uczestników tego funduszu.
Uczestnik PPK nie musi także obawiać się bankructwa depozytariusza, czyli niezależnej od TFI czy PTE instytucji finansowej, która przechowuje środki finansowe gromadzone przez fundusz inwestycyjny czy fundusz emerytalny, prowadzi rejestr aktywów funduszu oraz nadzoruje zgodność działania funduszu zdefiniowanej daty ze statutem i przepisami prawa oraz z uwzględnieniem interesu uczestników PPK. Przechowywane przez niego aktywa funduszu inwestycyjnego nie wchodzą bowiem do jego masy upadłości w przypadku bankructwa.
W przypadku prowadzenia PPK przez zakłady ubezpieczeń ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, będące funduszami zdefiniowanej daty, nie są odrębnymi od zakładów ubezpieczeń podmiotami, a jedynie wydzielonymi (organizacyjnie i rachunkowo) częściami tych zakładów. Dlatego ustawa o PPK (Dz.U. z 2018 r. poz 2215 ze zm.) zabezpiecza aktywa zgromadzone w UFK, określając, iż w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do środków UFK będącego funduszem zdefiniowanej daty nie stosuje się przepisów prawa upadłościowego.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775.