Wkrótce będziemy podpisywać umowę o zarządzanie, a następnie umowę o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wielu pracowników pyta o bezpieczeństwo gromadzonych w programie pieniędzy. Czy są jakoś chronione, np. przed bankructwem instytucji finansowej prowadzącej rachunki PPK?
Tak, są zabezpieczone. Wypłacalność danego podmiotu zarządzającego jest stale monitorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Jeśli doszłoby do sytuacji, w której instytucja finansowa nie mogłaby kontynuować swoich zobowiązań, zarządzanie funduszem inwestycyjnym przejmie wyznaczona instytucja finansowa (od 1 lipca 2019 r. role tę pełni PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), a zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) przejmie wskazany przez KNF zakład ubezpieczeń, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w przedmiocie przejęcia zarządzania osiągnął najwyższą stopę zwrotu z zarządzanych aktywów UFK będących funduszami zdefiniowanej daty.
W przypadku funduszu emerytalnego zarządzanie przejmie depozytariusz funduszu, który następnie będzie miał obowiązek niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do przejęcia zarządzania funduszem przez inne towarzystwo wpisane do ewidencji PPK. Także i w tym przypadku pieniądze oszczędzających w PPK będą zatem zabezpieczone, zmieni się tylko zarządzający funduszem emerytalnym.