Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), zwróciła się do rządu o pilne przeprowadzenie zmian w przepisach, które poprawią sytuację pracowników socjalnych.
Jej apel jest bezpośrednio związany z ogłoszonym pod koniec 2019 r. raportem NIK dotyczącym organizacji i warunków pracy tej grupy zawodowej. Wynika z niego, że pracownicy socjalni, od których wymaga się najwyższych kwalifikacji, odpowiedzialności oraz kompetencji, są słabo opłacani i niedoceniani przez władze centralne i samorządowe wszystkich szczebli.
WRZOS zwraca uwagę, że rząd może zmienić ten stan rzeczy poprzez dostępne mu instrumenty, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinno jak najszybciej podjąć prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).
Powinny one dotyczyć m.in. dodatku do wynagrodzenia za pracę w terenie, który został wprowadzony w 2005 r. Problem w tym, że od tamtego momentu, czyli od 15 lat, jego wysokość nie uległa zmianie i wynosi 250 zł. Dlatego niezbędne jest podniesienie jego kwoty co najmniej o 50 proc. – do 500 zł. Byłoby to swoiste 500+ dla pracowników socjalnych za trudną pracę, którą wykonują na rzecz społeczności lokalnej. Koszt takiej podwyżki wynosiłby zaś 80 mln zł w skali roku, co nie jest kwotą rodzącą istotne skutki dla budżetu państwa. Ponadto w ocenie WRZOS prawo do dodatku powinno być rozszerzone o wszystkich pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki poza urzędami.
Następny postulat organizacji odnosi się do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom socjalnym, z którego powinni mieć prawo korzystać już od drugiego roku zatrudnienia, co pozwoliłoby lepiej zapobiegać coraz powszechniejszemu wypaleniu zawodowemu. WRZOS zwraca też uwagę, że należy doprowadzić do konsekwentnego stosowania przepisów ustawy w zakresie wymogu zatrudniania przez gminy jednego pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 tys. mieszkańców lub 50 środowisk objętych pracą socjalną. Wciąż są bowiem takie samorządy, które nie spełniają tego wskaźnika. Wreszcie organizacja proponuje, aby ustawowo określić, że pracodawcy muszą tworzyć odpowiednie warunki dla zapewnienia bezpiecznej pracy.
Apel WRZOS podpisało do tej pory 130 podmiotów: organizacji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej.