Wartość nieodpłatnych świadczeń niepieniężnych przyznawanych pracownikom w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym stanowi podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne – uznał ZUS.
Sprawa dotyczy spółki, która swoim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę poza wynagrodzeniem zasadniczym przyznaje również świadczenia pozapłacowe – m.in. pakiety medyczne, samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych, nagrody rzeczowe z programu lojalnościowego. Korzystają z nich także pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych. Wartość świadczeń niepieniężnych stanowi dla pracowników przychód z tytułu stosunku pracy.
Firma chciała wiedzieć, czy ta kwota w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym stanowi podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.
Zdaniem spółki nie. Argumentowała, że urlop bezpłatny nie wlicza się do okresu, od którego zależą uprawienia pracownicze. To okres zawieszenia stosunku pracy, w którym pracownik nie wykonuje obowiązków na rzecz pracodawcy. W związku z powyższym w tym czasie nie podlega ubezpieczeniom społecznym, przez co nie ma obowiązku odprowadzania składek. Dlatego w ocenie spółki wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym przez cały miesiąc nie stanowi podstawy do naliczenia i odprowadzenia składek.
ZUS miał jednak inne zdanie na ten temat. W sytuacji, gdy wartość świadczenia, z którego pracownik korzysta w trakcie urlopu bezpłatnego, stanowi przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, to takie świadczenie nie korzysta z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zastosowanie znajduje tu generalna zasada wskazująca, iż jego podstawę stanowi przychód. Bez znaczenia prawnego jest okoliczność, że dane świadczenie będzie pozostawione do dyspozycji pracownika w trakcie przebywania na urlopie bezpłatnym.
Decyzja ZUS oddział w Lublinie z 19 grudnia 2019 roku (WPI/200000/43/1113/2019)