Może się zdarzyć, że na koncie danego uczestnika w PPK powstaną zaległości. I choć ustawa nie wspomina o obowiązku ich pokrycia, to wydaje się, że powinny być one uzupełnione.
Zasadą powinno być, że od wypłaconego wynagrodzenia należy obliczyć wysokość wpłaty, potrącić ją i przekazać do instytucji finansowej bez względu na termin wypłaty (o ile tylko pracownik jest uczestnikiem pracowniczego planu kapitałowego). Brak wpłat do PPK może być konsekwencją różnych okoliczności, np. niezapisania pracownika do PPK, zapisania w błędnej dacie, chwilowego braku środków po stronie pracodawcy, błędnego przelewu i przekroczenia terminu na dokonanie wpłat do instytucji finansowej. Nie sposób, żeby ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1572) kazuistycznie regulowała każdy tego typu przypadek. Brak wyraźnej regulacji ustawowej nie oznacza jednak, że pracodawca nie musi dokonywać zaległych wpłat do PPK (odmienne stanowisko pojawia się jednak w oficjalnych wyjaśnieniach PFR Portal PPK (dalej: PFR), zamieszczonych na stronie www.mojeppk.pl. [ramka]
Oficjalne wyjaśnienia PFR Portal PPK ©℗