1 lutego wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń (dalej: ustawa systemowa), która wprowadzi kolejną ulgę w składkach dla przedsiębiorców. Twórcy ustawy określają ją mianem małego ZUS plus, lecz nie jest to nazwa pojawiająca się gdziekolwiek w przepisach.
Tygodnik Gazety Prawnej 3 stycznia 2020 / Dziennik Gazeta Prawna

To modyfikacja wprowadzonej w ubiegłym roku ulgi o nazwie mały ZUS określonej w art. 18c ustawy systemowej. W dotychczasowej formie ulga przysługiwała osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, które w poprzednim roku kalendarzowym osiągnęły przychód nie wyższy niż 30-krotność obowiązującego wtedy minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorcy spełniający ten warunek musieli następnie obliczyć swój średni miesięczny przychód i pomnożyć go przez specjalny współczynnik ogłaszany przez prezesa ZUS. Tak obliczona podstawa wymiaru składek obowiązywała przedsiębiorcę przez cały rok – bez względu na to, że mógł już osiągać wysoki przychód.

Po zmianach prawo do ulgi będą miały osoby, których roczny przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Fundamentalną zmianą jest jednak to, że przedsiębiorca obliczy nową podstawę wymiaru składek od dochodu, a nie od przychodu.