W 2020 r. finansowe wsparcie pokrywające koszty pobytu osoby z dysfunkcją zdrowotną w warsztacie terapii zajęciowej (WTZ) będzie wynosić 20 496 zł. Natomiast dotacja wypłacana na osobę niepełnosprawną zatrudnioną w zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ) wzrośnie do 25 tys. zł w skali roku.
Takie stawki przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. poz. 1898). Zgodnie z nim pierwsza podwyżka weszła w życie od października 2019 r., dzięki czemu dotacja dla WTZ i ZAZ wynosiła odpowiednio 18 096 zł oraz 22 750 zł. Drugi wzrost wsparcia został zaplanowany na 2020 r.
I tak kwota należna warsztatowi na jednego uczestnika wzrośnie o 2400 zł, a ta przysługująca zakładowi na pracownika z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności o 2250 zł. Co ważne, w przypadku WTZ wspomniane rozporządzenie zakłada kolejne podwyżki dotacji. W 2021 r. będzie ona wynosić 21 696 zł, a w 2022 r. i następnych latach – 22 896 zł (dla ZAZ utrzymana będzie kwota z br.).
Reklama
WTZ są placówkami, które oferują osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Organizowane są w nich zajęcia terapeutyczne, a dla osób, które planują wejść na rynek pracy zapewniana jest pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.
ZAZ są z kolei jednostkami zatrudniającymi osoby z takimi dysfunkcjami zdrowotnymi, z którymi trudno jest znaleźć pracę. Ich podwładni uczą się nie tylko wykonywania powierzonych obowiązków, lecz także radzenia sobie w codziennym życiu i współpracy z innymi osobami.
Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym roku było 718 WTZ, w których wsparciem objętych było 27,5 tys. osób. Natomiast w 116 ZAZ pracowało 6,6 tys. osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. PFRON na funkcjonowanie warsztatów i zakładów przeznaczył 453,6 mln zł i 92,3 mln zł.
Etap legislacyjny
Weszło w życie 1 stycznia