W przepisach Kodeksu pracy na próżno szukać regulacji dotyczących nagrody jubileuszowej. Oznacza to, że pracownicy z dużym stażem pracy nie zawsze ją otrzymają. Będzie to zależało w znacznej mierze od dobrej woli pracodawcy. Nie dotyczy to jednakże wszystkich grup zawodowych. Niektóre z nich mają bowiem w innych ustawach zagwarantowane prawo do tej premii pieniężnej.

Jak już zostało wspomniane na wstępie nagroda jubileuszowa nie jest uregulowana w przepisach Kodeksu pracy. Oznacza to, że pracodawca nie ma obowiązku jej przyznawać. Długi staż pracy czy sumienne wykonywanie obowiązków nie będzie zatem zawsze gratyfikowane tą formą premii pieniężnej.

Większość pracodawców może zatem dobrowolnie nagradzać lojalnych i rzetelnych pracowników. Szczegółowe zasady przyznawania nagród jubileuszowych powinien regulować wtedy regulamin wynagradzania, umowa o pracę lub układ zbiorowy. Należy mieć jednakże na uwadze, że kryteria uprawniające do jej otrzymania nie mogą być dowolne. Jak wskazał bowiem Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 15 stycznia 2016 r. (III AUa 1615/14):