Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? Jaka będzie jego wysokość w 2020 r.? Jak zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych jest podstawową formą wsparcia dla osób, którzy stracili pracę i nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Nie oznacza to bynajmniej, że będzie on przysługiwał każdej osobie, która pozostała bez pracy. Podstawowym warunkiem bowiem do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy i udowodnienie na podstawie odpowiednich dokumentów, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywano pracę z której wymiar składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła co najmniej kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie ma tutaj zatem znaczenia rodzaj umowy na podstawie, której była świadczona praca. Istotne jest odprowadzanie składek w odpowiedniej wysokości i przez określony czas.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku zaliczane są również inne okresy. Należą do nich m.in.:

 • zasadnicza służba wojskowa;
 • urlop wychowawczy;
 • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;
 • okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jak się zarejestrować w urzędzie pracy?

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny musi zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą stosownych dokumentów, do wglądu pracownika urzędu, takich jak:

 • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
 • - odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
 • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.
 • Świadczenia opiekuńcze 2019 [ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY]

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny oprócz ww. dokumentów przedkłada również dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

Ponadto należy przekazać pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

 • imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 • obywatelstwo albo obywatelstwa;
 • numer PESEL;
 • imiona rodziców;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • nazwisko rodowe;
 • stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • liczbę dzieci na utrzymaniu;
 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;
 • wykształcenie;
 • ukończone szkoły;
 • zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 • poziom znajomości języków obcych;
 • posiadane uprawnienia zawodowe;
 • rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 • okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 • okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 • inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;
 • sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 • kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego;
 • numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

Wysokość zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w trzech stawkach, które zależą od stażu pracy: 80 proc. (do 5 lat stażu pracy), 100 proc. (5-20 lat stażu pracy) i 120 proc. (powyżej 20 lat stażu pracy). Co więcej, przez pierwsze trzy miesiące bezrobotny pobiera zasiłek wyższy niż przez resztę okresu zasiłkowego.

Ważne: Zasiłek dla bezrobotnych waloryzowany jest co roku 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2019 r. do końca maja 2020 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosi 861,40 złotych brutto (741,87 zł). Jest to wysokość wypłacana przez pierwsze trzy miesiące. Później tak długo, jak bezrobotnemu będzie przysługiwało prawo do otrzymywania tego zasiłku, będzie on kształtował się na poziomie 676,40 zł brutto (592,52 zł netto).

Jak już zostało wspomniane wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest również zależna od stażu pracy. Kwoty te ulegają zatem podwyższeniu lub obniżeniu:

 • Dla osób, które przepracowały mniej niż 5 lat wysokość zasiłku będzie wynosiła 80 proc. kwoty bazowej. Otrzymają one zatem przez pierwsze trzy miesiące kwotę 689,12 zł brutto (603,17 zł netto), a przez następny okres 541,12 zł brutto (483,49 zł netto).
 • Dla osób, które przepracowały więcej niż 20 lat wysokość zasiłku będzie wynosiła 120 proc. kwoty bazowej. Otrzymają one zatem przez pierwsze trzy miesiące kwotę 1033,68 zł brutt (880,67 zł netto), a przez następny okres 811,68 zł brutto (701,65 zł netto).