Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215) daje oszczędzającym w tym programie możliwość skorzystania ze zgromadzonych środków w razie poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka. Czy dotyczy to także osoby, która ukończyła 60. roku życia i zaczęła korzystać ze zgromadzonych środków (instytucja finansowa rozpoczęła już wypłatę w miesięcznych ratach)?
Tak. Ustawa o PPK nie uzależnia tego rodzaju wypłaty od wieku uczestnika programu ani od tego, czy rozpoczął on już korzystanie ze zgromadzonych oszczędności. Może on wnioskować o wypłatę (bez obowiązku zwrotu) do 25 proc. środków zgromadzonych na rachunku w przypadku poważnej choroby, choroby jego małżonka lub dziecka. Wniosek o wypłatę pieniędzy przeznaczonych na leczenie uczestnik składa instytucji finansowej. Powinien do niego dołączyć orzeczenie lub zaświadczenie lekarza medycyny potwierdzające diagnozę. Tak wynika z art.101 ustawy o PPK.
Zgodnie natomiast z art. 97 ust. 1 tej ustawy wypłata zgromadzonych na rachunku środków następuje na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek:
1) uczestnika po osiągnięciu przez niego 60. roku życia,
2) uczestnika PPK, zgodnie z art. 98 (do 100 proc. na wkład własny przy kredycie), art. 100 (świadczenie małżeńskie) lub art. 101 (do 25 proc. w razie poważnego zachorowania).
Z powyższego wynika, że wiek uczestnika nie ma znaczenia dla możliwości wypłaty przez niego środków zgromadzonych w PPK na podstawie art. 101 ustawy o PPK, czyli w razie poważnego zachorowania. To oznacza, że również uczestnik programu, który ukończył 60. rok życia, może dokonać wypłaty na ten cel.
Również rozpoczęcie wypłaty środków po ukończeniu 60. roku życia na podstawie art. 99 ustawy o PPK pozwala uczestnikowi na skorzystanie z wypłaty w razie poważnego zachorowania. Spowoduje to jednak konieczność ponownego ustalenia wysokości otrzymywanych przez niego rat.
Należy też zwrócić uwagę, że realizacja wniosku o wypłatę w przypadku poważnego zachorowania może nastąpić tylko przez wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika. Oznacza to, że jeżeli po osiągnięciu 60. roku życia osoba taka dokonała wypłaty transferowej 100 proc. pieniędzy zgromadzonych na własnym rachunku na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub na rachunek lokaty terminowej prowadzony w SKOK, nie będzie możliwa realizacja wniosku o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku PPK w razie poważnego zachorowania uczestnika, jego małżonka lub dziecka.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775.