Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215) daje oszczędzającym w tym programie możliwość skorzystania ze zgromadzonych środków w razie poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka. Czy dotyczy to także osoby, która ukończyła 60. roku życia i zaczęła korzystać ze zgromadzonych środków (instytucja finansowa rozpoczęła już wypłatę w miesięcznych ratach)?
Tak. Ustawa o PPK nie uzależnia tego rodzaju wypłaty od wieku uczestnika programu ani od tego, czy rozpoczął on już korzystanie ze zgromadzonych oszczędności. Może on wnioskować o wypłatę (bez obowiązku zwrotu) do 25 proc. środków zgromadzonych na rachunku w przypadku poważnej choroby, choroby jego małżonka lub dziecka. Wniosek o wypłatę pieniędzy przeznaczonych na leczenie uczestnik składa instytucji finansowej. Powinien do niego dołączyć orzeczenie lub zaświadczenie lekarza medycyny potwierdzające diagnozę. Tak wynika z art.101 ustawy o PPK.
Zgodnie natomiast z art. 97 ust. 1 tej ustawy wypłata zgromadzonych na rachunku środków następuje na złożony wybranej instytucji finansowej wniosek: