Renta socjalna czy zasiłki z MOPS nie są tytułami do ubezpieczeń społecznych – uznał ZUS.
Firma realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach organizuje szkolenia i staże, za udział w których uczestnicy otrzymują stypendium. Spółka miała jednak wątpliwości, w jakich przypadkach odprowadzać od niego składki na ubezpieczenia społeczne. Chciała wiedzieć, jak to wygląda w przypadku osób, które jednocześnie pobierają renty z tytułu niezdolności do pracy, rodzinną, socjalną czy zasiłek stały lub pielęgnacyjny wypłacany przez MOPS.
ZUS w uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300) osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmioty inne niż powiatowy urząd pracy, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu od dnia nabycia prawa do stypendium do momentu, w którym je utraciły. Schemat ten znajduje zastosowanie tylko do osób, które nie mają innych tytułów do ubezpieczenia obowiązkowego.
Reklama
Zatem uczestnicy stażu otrzymujący stypendia, którzy jednocześnie dostają renty z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinną, podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stypendium. Mają bowiem inny tytuł do ubezpieczenia.
Rozstrzygając drugą wątpliwość, dotyczącą obowiązku opłacania składek przez osoby pobierające rentę socjalną, ZUS wyjaśnił, że jest ona świadczeniem szczególnym (innym od np. renty rodzinnej). Kompensuje bowiem brak możliwości uzyskania uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych. Zatem składki za te osoby muszą być opłacane, bowiem nie mają one innego tytułu do ubezpieczeń.
W kwestii dotyczącej osób pobierających zasiłek stały lub pielęgnacyjny z MOPS ZUS wskazał, że również podlegają one ubezpieczeniom społecznym z tytułu stypendium. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie wymienia bowiem tych form wsparcia jako tytułu do ubezpieczeń.
Decyzja ZUS z 4 grudnia 2019 r. (WPI/200000/43/1071/2019)