Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 to drugi z programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to ogromny trud i poświęcenie. A opiekunowie muszą przecież czasem załatwić sprawę urzędową, samemu udać się do lekarza czy po prostu odpocząć. Jednym z najbardziej oczekiwanych przez środowisko niepełnosprawnych i ich opiekunów był program „Opieka wytchnieniowa”. – Wiemy, jak ciężką pracą jest codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną. To wielkie poświęcenie. Chwila dla siebie, czas na załatwienie swoich spraw czy zwyczajny odpoczynek, są potrzebne każdemu. Opiekunowie osób niepełnosprawnych muszą mieć do tego prawo – podkreśla szefowa MRPiPS.
Głównym celem tego programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
• poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.
Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego, jak i w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych (ze wskazaniami) i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Cele szczególne
W ramach celu głównego Programu „Opieki wytchnieniowej” wyznaczone są następujące cele szczegółowe:
• wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności
• wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej
• specjalistyczne poradnictwo, czyli wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi
• nauka w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów

Co dla opiekunów

W ramach programu możliwe jest skorzystanie z 14 dni opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz 240 godzin odpoczynku np. w domu, ośrodku wsparcia czy domu pomocy społecznej. Z takiej formy wsparcia mogą skorzystać członkowie rodziny lub opiekun bezpośrednio zajmujący się dzieckiem dorosłym niepełnosprawnym.
Po wykorzystaniu tych godzin opiekunowie, których dochód nie przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, nadal mogą korzystać ze wsparcia. Za kolejne 14 dni opieki w formie pobytu całodobowego oraz 240 godzin w formach pobytu dziennego lub poradnictwa specjalistycznego zapłacą połowę kosztów jej realizacji.
Gmina przyznaje opiekę wytchnieniową na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wydając decyzję administracyjną.
Środki Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” w 2019 r. to ponad 23,6 mln zł. Pieniądze trafiły do 329 gmin i powiatów.