Związek Powiatów Polskich (ZPP) alarmuje, że w przepisach brakuje podstawy prawnej do zawierania porozumień między samorządami, w sytuacji gdy rodzina zastępcza zawodowa zmienia miejsce zamieszania na inny powiat.
Na problem ten organizacja zwraca uwagę w piśmie skierowanym do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Wskazuje w nim, że zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) w przypadku, gdy rodzina zastępcza zawodowa przeprowadza się do miejscowości znajdującej się w innym powiecie i nie otrzyma na to zgody starosty, z którym ma podpisaną umowę o pełnieniu tej funkcji, to ulega ona rozwiązaniu. Przepisy nie regulują jednak sytuacji takiej rodziny, gdy starosta nie będzie przeciwny zmianie miejsca zamieszkania. Artykuł 54 ust. 3b i 3c ustawy określa sposób postępowania w tym zakresie, ale odnosi się on do momentu, gdy rodzina zastępcza jest dopiero tworzona. Przewiduje on, że umowa z potencjalnymi opiekunami może być podpisana ze starostą innym niż ten, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, ale pod warunkiem że wcześniej dojdzie do zawarcia między powiatami porozumienia w tej sprawie. Powinno ono określać np. to, który z nich będzie odpowiadał za przyznawanie rodzinie należnych świadczeń.
ZPP zapytał więc MRPiPS, czy art. 54 ust. 3b i 3c może być przez analogię stosowany również do działającej już rodziny zastępczej i czy takie porozumienie powinno być zawarte, zanim przeprowadzi się ona do innego powiatu. Związek chciał też wiedzieć, który z samorządów sprawuje nadzór nad wypełnianiem obowiązków przez opiekunów. Resort w odpowiedzi informuje, że przepisy ustawy w okolicznościach wymienionych w art. 54 ust. 7 nie zawierają odwołania do art. 54 ust. 3b i 3c w zakresie zawierania porozumień. Nie wskazują też, który samorząd będzie sprawował kontrolę nad rodziną zastępczą. Resort sugeruje, że ta kwestia powinna być ustalona w porozumieniu zawartym przed wydaniem zgody na przemieszczenie się na teren innego powiatu.
Reklama
– Naszym zdaniem odpowiedź ministerstwa nie rozstrzyga wcale problematycznej kwestii, bo dalej nie wiadomo, jaka miałaby być podstawa prawna do zawierania porozumień – mówi Bernadeta Skóbel z ZPP.
Dodaje, że podczas ostatniego posiedzenia zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu przedstawiciel resortu przyznał, że brakuje odpowiednich przepisów i na styczniowym spotkaniu temat ten ma być kontynuowany. ZPP zamierza przygotować swoją propozycję nowelizacji przepisów, która pomogłaby rozwiązać problem.