Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli taka osoba poza zajęciem Mikołaja wykonuje inne obowiązki na podstawie umowy zlecenia (obowiązkowo obciążonej składką emerytalną i rentową), np. jest ogrodnikiem albo wykonuje inne prace dorywcze. W tym przypadku obowiązkiem zleceniodawcy jest zweryfikowanie, czy staż pracy takiej osoby nie przekroczył trzech miesięcy w ostatnich 12 miesiącach. Jeśli tak się stało, obowiązkiem zleceniodawcy będzie zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz takiego Mikołaja, czego konsekwencją może być obowiązek wniesienia wpłat do programu. Warto o tym pamiętać, bo nieterminowe zawarcie umowy o prowadzenie PPK może sprowadzić na zleceniodawcę bądź osobę działającą w jego imieniu kary grzywny do 1 mln zł.

Jeśli firma zatrudnia Mikołaja prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który wystawia za swoje usługi fakturę, nie jest zobowiązana z tego tytułu do wpłat na PPK. Osoby wykonujące pracę w takiej firmie (B2B) nie mogą bowiem zostać uczestnikiem PPK z tego tytułu. Ustawa o PPK (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.) nie traktuje tego rodzaju świadczenia pracy jako podstawy do zawierania umowy o prowadzenie PPK.

Jeżeli Mikołaj świadczy pracę na podstawie umowy o pracę lub obowiązkowo oskładkowanej umowy zlecenia przez co najmniej trzy miesiące w ramach agencji zajmującej się pośrednictwem w kontaktowaniu Mikołajów z pracodawcami, to obowiązkiem pracodawcy (agencji) jest zawarcie w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK (jeżeli nasz Mikołaj jest w wieku 18-54 lata) i dokonanie wpłaty. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik (Mikołaj) złoży deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i nie będzie aktywnym uczestnikiem programu.

Gdy pracodawca decyduje się zawrzeć ze swoim pracownikiem będącym uczestnikiem PPK (została w jego imieniu i na jego rzecz zawarta umowa o prowadzenie PPK) umowę o dzieło, na mocy której podwładny wykona pracę polegającą na wykonywaniu obowiązków Mikołaja, to obowiązkiem pracodawcy jest naliczenie, pobranie i odprowadzenie wpłat do programu.