Przegląd przepisów o czasie pracy oraz zalecenie przeprowadzania strategicznej analizy demograficznej w firmach. O takie elementy poszerzony zostanie projekt porozumienia pracodawców i związków zawodowych w sprawie aktywnego starzenia się. Zdecydował o tym zespół ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego w trakcie piątkowego posiedzenia.
– W projekcie staraliśmy się zawrzeć kompromisowe rozwiązania, które zaakceptują wszyscy partnerzy reprezentowani w Radzie – wskazywał prof. Jacek Męcina, przewodniczący zespołu ds. prawa pracy RDS, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
Ma on wdrożyć „Autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych z 8 marca 2017 r. dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego”. Przewiduje nowe uprawnienia pracownicze, które zachęcą osoby w wieku powyżej 55 lat (kobiety) oraz 60 lat (mężczyźni) do wydłużania aktywności zawodowej (np. dodatkowe 15-minutowe płatne przerwy w razie wykonywania obowiązków w wydłużonych dniówkach). Z kolei firmy mają chętniej zatrudniać takich pracowników ze względu np. na dofinansowania z Funduszu Pracy (np. na dostosowanie stanowisk pracy seniorów do ich potrzeb) lub – ewentualnie – obniżenie kosztów ich pracy (składek, podatku).
Projekt zakłada też dyskusję na temat przemodelowania ochrony przedemerytalnej (jej ograniczenie czasowe w razie przyjęcia do pracy starszej osoby).
Reklama
– Możemy na ten temat rozmawiać, ale pod warunkiem prowadzenia równoczesnej dyskusji w zakresie większej autonomii starszych pracowników dotyczącej czasu pracy – tłumaczył Sławomir Adamczyk, kierownik działu branżowo-konsultacyjnego NSZZ „Solidarność”, członek zespołu ds. prawa pracy RDS.
Zwrócił też uwagę, że obecny projekt porozumienia nie zaleca przeprowadzania strategicznej analizy demograficznej w przedsiębiorstwach (która pozwalałaby na przedstawienie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń dla niego związanych ze starzeniem się społeczeństwa).
Podobne postulaty zgłaszało OPZZ. – Konkretne uwagi przedstawimy na piśmie. W projekcie zabrakło szerszego podejścia w zakresie czasu pracy. Postulowaliśmy, aby praca w nocy oraz w nadgodzinach wynikających z potrzeb firmy mogła być świadczona przez osoby starsze tylko za ich zgodą – tłumaczył Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ.
Strona pracodawców wskazywała z kolei konieczność jedynie skonkretyzowania poszczególnych rozwiązań.
– Popieramy ten projekt. Trzeba jedynie doprecyzować, na czym mają polegać ewentualne ulgi i zwolnienia w zakresie kosztów pracy – tłumaczyła Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert Pracodawców RP, członkini RDS.
Dyskusję podsumował prof. Męcina. – Rozumiemy potrzebę dokonania przeglądu przepisów o czasie pracy. Z kolei analiza demograficzna może służyć nie tylko celom społecznym, ale też biznesowym. Zaktualizowany projekt powinien trafić do partnerów społecznych w ciągu tygodnia – podkreślił.
Kolejne posiedzenie zespołu w tej sprawie ma się odbyć w styczniu.