Premier Mateusz Morawiecki powołał we wtorek Barbarę Sochę na pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej - poinformowała Kancelaria Premiera. Jej zadaniem ma być przygotowanie strategii demograficznej, której celem będzie zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnego modelu rodziny.

Resort rodziny podał w komunikacie, że Socha była dyrektorem komunikacji, rzecznikiem prasowym i dyrektorem ds. marketingu przemysłowego w IBM Polska na Europę Środkowo-Wschodnią.

Jak dodano, Socha jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach z zakresu bankowości i polityki gospodarczej oraz Uniwersytetu Warszawskiego - dziennikarskie studia podyplomowe. "Od czerwca 2018 r. zajmowała się także m.in. projektami badawczymi i koordynacją kampanii społecznych w Fundacji Mama i Tata, jest prezesem Stowarzyszenia Ruch 4 Marca" - czytamy w komunikacie resortu.

O tym, że powstanie stanowisko pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej informował w zeszłym tygodniu szef KPRM Michał Dworczyk. Wśród zadań pełnomocnika - jak wskazał Dworczyk - będzie przygotowanie strategii demograficznej, której celem jest zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnej rodziny. "To jest, można powiedzieć, kolejny dowód, jak bardzo polityka prorodzinna jest istotna z punktu widzenia naszej formacji" - mówił wówczas szef KPRM.

Jak dodał, demografia to olbrzymie wyzwanie, które stoi w tej kadencji przed rządem PiS. "Jeśli chodzi o wskaźnik dzietności, to jesteśmy niestety na bardzo odległym miejscu, nie tylko w skali Unii Europejskiej, ale w ogóle w skali świata" - mówił Dworczyk.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów, w którym określono zadania pełnomocnika. Należy do niego: przygotowanie projektu Strategii Demograficznej, której celem jest zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnej rodziny, wdrażanie postanowień zawartych w przyjętej przez Radę Ministrów Strategii Demograficznej, opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ich wpływu na politykę demograficzną, promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej oraz inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi rodziny, w szczególności związanych z godzeniem rodzicielstwa i pracy zawodowej.

Pełnomocnik ma także przeprowadzać analizę i dokonywać oceny rozwiązań prawnych w zakresie wpływu na dzietność i rozwój rodziny, przeprowadzać analizę rozwiązań stosowanych w innych krajach, zlecać badania i ekspertyzy związane z przygotowaniem projektu Strategii, który ma przedłożyć Radzie Ministrów. Ma on wykonywać swoje zadania współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów, niezbędnych do realizacji jego zadań.

Może on ponadto występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska, a także podejmować współpracę z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań. Może on także powoływać zespoły eksperckie i doradcze związane z zakresem powierzonych mu zadań.

Pełnomocnik będzie przedstawiał Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski, wiążące się z zakresem jego działania, okresowe sprawozdania ze swojej działalności, a także informować prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zapewnia mu obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową.

Wydatki pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest szef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.