Samorządy mogą już wnioskować o dotacje z programu „Senior+” na tworzenie w przyszłym roku nowych domów i klubów dziennej opieki oraz dofinansowanie do bieżących kosztów utrzymania tych, które powstały w poprzednich latach.
Szczegółowe zasady ubiegania się o pieniądze zostały określone w ogłoszeniu konkursowym, które opublikowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tak jak do tej pory gminy, powiaty oraz samorządy wojewódzkie, aby otrzymać dofinansowanie, muszą zapewnić wkład własny. W przypadku dotacji na założenie nowej placówki dla seniorów wynosi on 20 proc. kosztów inwestycji. Wysokość możliwego do uzyskania wsparcia wynosi zaś 300 tys. zł, jeśli samorząd chce uruchomić dzienny dom „Senior+”, lub 150 tys. zł, gdy zamierza utworzyć klub „Senior+”. Co istotne, w ramach tych kwot przewidziane są odrębne pule środków na przebudowę lub remont pomieszczeń i budynku, w którym będzie się mieściła placówka dla osób w wieku 60+, oraz na jej wyposażenie. Samorząd nie może wnioskować o więcej niż 250 tys. zł na utworzenie i 80 tys. zł na wyposażenie dziennego domu „Senior+”. Dla klubu „Senior+” te limity wynoszą odpowiednio 125 tys. zł i 25 tys. zł.
W konkursie samorządy mogą też ubiegać się o dotacje przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania placówek, które powstały w latach 2015–2019. Przewidziana dla nich dotacja to 300 zł miesięcznie na jednego seniora korzystającego z usług dziennego domu „Senior+” oraz 200 zł miesięcznie na osobę przebywającą w klubie „Senior+”. Tutaj też jest wymagany wkład własny, który wynosi 60 proc. kosztu utrzymania jednego miejsca.
Swoje oferty gminy (powiaty, samorządy wojewódzkie) mogą składać samodzielnie lub wspólnie, w tym w partnerstwie z organizacją pozarządową. Obowiązuje ograniczenie, że jednostka samorządu, która stara się o dotację na utworzenie placówki, może starać się o pieniądze na jeden dom oraz na jeden klub „Senior+”. Termin na złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania upływa 7 stycznia 2020 r. i w tym celu samorząd musi wypełnić i wysłać specjalny druk znajdujący się w generatorze ofert umieszczonym na stronie internetowej seniorplus2020.mpips.gov.pl. Następnie taką ofertę trzeba wydrukować i w formie papierowej przesłać do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego. Złożone wnioski wojewodowie ocenią pod kątem formalnym i merytorycznym i nie później niż 28 stycznia 2020 r. przekażą do resortu rodziny. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca lutego.
Na realizację programu „Senior+” w 2020 r. ministerstwo zaplanowało 80 mln zł, z czego 56 mln zł na dofinansowania działających placówek oraz po 10 mln zł na tworzenie nowych domów i klubów (pozostałe środki mają pokryć koszty obsługi).