Wartość odszkodowania wypłaconego z tytułu zakazu konkurencji prezesowi spółki, zatrudnionemu na podstawie umowy o świadczenie usług, nie jest oskładkowana – uznał ZUS.
Sprawa dotyczy członka zarządu, który pełnił funkcję prezesa na podstawie takiej właśnie umowy. Po pewnym czasie został odwołany przez radę nadzorczą. W umowie miał jednak zapis, że po jej ustaniu będą wypłacane mu przez sześć miesięcy środki za respektowanie zakazu konkurencji.
Spółka odprowadza od nich składki na ubezpieczenia społeczne. W jej ocenie tylko zakaz konkurencji wynikający z umowy o pracę jest zwolniony ze składek, natomiast od świadczenia z tytułu zakazu konkurencji po zakończeniu umowy cywilno-prawnej należy odprowadzać składki. Chciała mieć jednak pewność, czy dobrze robi, więc wystąpiła do ZUS z wnioskiem o interpretację przepisów.
ZUS stwierdził jednak inaczej. W uzasadnieniu podkreślił, że wynagrodzenie prezesa było ustalane zgodnie z przepisami ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1885). W konsekwencji kwestia odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji w odniesieniu do osób świadczących usługi zarządzania w oparciu o ten akt została uregulowana w szczególny sposób – poprzez odesłanie do przepisów k.p.
W związku z powyższym w ocenie ZUS wartość odszkodowania wypłaconego z tytułu zakazu konkurencji dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy wspomnianej ustawy, podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Decyzja ZUS z 6 listopada 2019 r. (WPI/200000/43/959/2019)