Kodeks pracy nie ustanawia wyraźnego zakazu ponownego zatrudnienia pracownika wcześniej zwolnionego z tego samego zakładu pracy. Potencjalny problem może się pojawić na etapie ponownego zwalniania takiego pracownika. Czy pracodawca może użyć tej samej przyczyny wypowiedzenia, której użył za pierwszym razem? Przepisy nie zakazują takiego działania. W uzasadnionych przypadkach mógłby się jednak pojawić ze strony pracownika zarzut nadużycia prawa i działania pracodawcy niezgodnie z zasadami współżycia społecznego. Pracownik mógłby próbować wywodzić, iż pracodawca godząc się na ponowne przyjęcie pracownika do pracy, akceptuje jego słabości i poprzednie niedociągnięcia. Z drugiej strony, prawo nie daje pracodawcy instrumentów do sprawdzenia, czy pracownik zmienił coś w swoim zachowaniu. W zależności od indywidualnego przypadku, czy nie jest np. osoba karana. Katalog informacji, których pracodawca może się domagać od kandydata do pracy, jest określony ściśle w art. 221 kodeksu pracy i nie obejmuje np. możliwości domagania się przedstawienia przez pracownika zaświadczenia o niekaralności.

Sąd Najwyższy dopuścił możliwość dokonania wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a następnie dokonania przez pracodawcę ponownego wypowiedzenia tej samej umowy, jeszcze w okresie wypowiedzenia (wyrok SN z 18 grudnia 2002, I PK 49/02). Uznał tym samym, iż przepisy nie wprowadzają zakazu wypowiedzenia umowy o pracę po jej uprzednim wypowiedzeniu, a przed rozwiązaniem stosunku pracy. Zdaniem sądu, pracodawca może podjąć takie działania, jeśli uzna poprzednie wypowiedzenie za formalnie wadliwe (np. bez konsultacji ze związkiem zawodowym) lub gdy wypowiedzenie następuje z innej przyczyny. Trzecią możliwością jest powstanie nowych okoliczności faktycznych, które pozwalają pracodawcy na sformułowanie nowej przyczyny wypowiedzenia. Odpowiadając na ostatnie pytanie, możliwe jest wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym w trakcie okresu wypowiedzenia, jeżeli wcześniej pracodawca wypowiedział umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.